poprzednie przepisy

art. 12
1. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera umowę z ban­kiem kredytującym, określającą zasady współpracy, zgodną z wzorem zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, przewiduje w szczegól­ności obowiązek przekazywania przez bank kredytujący informacji i doku­mentów niezbędnych do wypełnienia przez Bank Gospodarstwa Krajowego obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych wynikających z przepisów doty­czących udzielania pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących wydatko­wania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
art. 13
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do udzielania kredytu technologicznego oraz czynności związanych z wykonywaniem umowy kredytu technologicznego, w tym do ustanawiania zabezpieczeń, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.).
PrBank


Rozdział 3

Fundusz Kredytu Technologicznego

art. 14
1. Tworzy się państwowy fundusz celowy w formie rachunku bankowego o nazwie „Fundusz Kredytu Technologicznego”, zwany dalej „Funduszem”.

2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw gospodarki.

3. Obsługę Funduszu, w tym bankową, prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

4. Dysponent Funduszu zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą w szczególności:

1) zakres czynności wykonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego;

2) rodzaj i wielkość kosztów podlegających zwrotowi, o których mowa w ust. 5;

3) zasady naliczania i wypłaty wynagrodzenia, ustalone w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

5. Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu udzielania premii technologicznej przysługuje zwrot kosztów określonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego jako Instytucję Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, zgodnie z kryteriami, o których mowa w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241).

art. 15
1. Na środki Funduszu składają się:

1) dotacje z budżetu państwa w wysokości określonej w ustawie budżetowej;

2) odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

3) (uchylony);

4) inne wpływy.

2. Środki Funduszu przeznacza się na:

1) wypłatę premii technologicznych;

2) wynagrodzenie Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu obsługi Funduszu.


następne przepisy