poprzednie przepisy

art. 19
Dyrektor po uzyskaniu oceny zespołu ekspertów oraz zasięgnięciu opinii Rady Centrum dokonuje przyjęcia i oceny wyników realizacji zadania badawczego.
art. 20
Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze roz­porządzenia, sposób organizacji przez Centrum badań naukowych i prac rozwojowych mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, a także kryteria, które powinny spełniać określane przez Centrum warunki udziału w konkursach na realizację poszczególnych zadań, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia zgodności zadań z polityką naukową i in­nowacyjną państwa oraz polityką bezpieczeństwa państwa.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa Centrum

art. 21
1. Przychodami Centrum są środki finansowe otrzymywane w formie:

1) dotacji celowej na realizację poszczególnych pro­gramów strategicznych Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych oraz zadań określonych w art. 5, przekazywanej na wniosek Dyrektora;

2) dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Centrum zadaniami, o których mowa w pkt 1;

3) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.

2. Przychodami Centrum mogą być środki finansowe po­cho­dzące z innych źródeł, a w szczególności z:

1) tytułu realizacji zadań zlecanych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3;

2) funduszy Unii Europejskiej;

3) międzynarodowych programów badawczych;

4) komercjalizacji wyników prowadzonych badań;

5) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum, z wyjątkiem odsetek od środków pochodzących z dotacji budżetowych;

6) zapisów i darowizn.
art. 22
1. Wydatkowanie środków publicznych przez Centrum jest dokonywane w szczególności zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz z przepisami niniejszej ustawy.

2. Środki pochodzące ze źródeł, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, są gromadzone, wydatkowane i ewidencjonowane zgodnie z przepisami dotyczącymi tych środków.


następne przepisy