poprzednie przepisy

art. 14
1. Rada wyraża opinie w sprawach:

1) określania proponowanych zadań badawczych służą­cych realizacji strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych;

2) warunków konkursu na wykonanie zadań badaw­czych;

3) ustanawiania zespołów ekspertów;

4) rozporządzania majątkiem Centrum powyżej wartości określonej w statucie;

5) sprawozdania Dyrektora z działalności Centrum.

2. Rada, w celu wykonania swoich zadań, ma prawo wglądu do dokumentów Centrum i może żądać niezbędnych informacji od Dyrektora.
art. 15
1. Obsługę administracyjną Centrum prowadzi Biuro Centrum, zwane dalej „Biurem”.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz sposób działania Biura określa regulamin ustanawiany przez Dyrektora.

3. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze roz­porządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania pracowników Biura, mając na uwadze zakres zadań tych pracowników i kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania.

Rozdział 3

Organizacja badań naukowych i prac rozwojowych

art. 16
1. Zadania badawcze i warunki ich realizacji ustala Dyrektor.

2. Wybór wykonawców zadania badawczego następuje w dro­dze konkursu. Dyrektor ogłasza konkurs oraz ustala szczegółowe warunki jego przeprowadzenia.

3. Oceny ofert w konkursie dokonują zespoły ekspertów.
art. 17
W konkursie na realizację zadań badawczych mogą brać udział:

1) jednostki naukowe posiadające kategorię nadaną w wyniku oceny parametrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki – samodzielnie;

2) jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych lub konsorcjów naukowo-przemysłowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki;

3) jednostki organizacyjne prowadzące działalność ba­dawczo-rozwojową, których roczne przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych stanowią co najmniej równowartość w złotych 400 000 euro przeliczoną według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego rok złożenia oferty.

następne przepisy