poprzednie przepisy

art. 360
Postanowienia stają się skuteczne w takim zakresie i w taki sposób, jaki wynika z ich treści, z chwilą ogłoszenia, a jeżeli ogłoszenia nie było - z chwilą podpisania sentencji.
art. 361
Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej.
art. 362
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do zarządzeń przewodniczącego.
art. 3621
Do postanowień referendarza sądowego stosuje się odpowiednio przepisy o postanowieniach sądu.

Rozdział 3.

Prawomocność orzeczeń


następne przepisy