poprzednie przepisy

art. 2952
(uchylony).


DZIAŁ PIĘTNASTY

PRZEPISY KOŃCOWE

art. 296
(skreślony).
art. 297
Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi w drodze rozporządzenia:

1) sposób ustalania wynagrodzenia:

a) przysługującego w okresie niewykonywania pracy,

b) stanowiącego podstawę ustalania wysokości kar pieniężnych, potrąceń, odszkodowań, odpraw pośmiertnych lub innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,

2) sposób ustalania wysokości dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia.
art. 298
(uchylony).


następne przepisy