poprzednie przepisy

art. 29
Wprowadzanie do obrotu chemicznych substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków oraz składników obojętnych odbywa się zgodnie z przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
art. 30
1.Podmiot, który zamierza dokonać wprowadzenia środków ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu ich składowania lub przemieszczania, jest obowiązany na piśmie poinformować o zamiarze wprowadzenia tych środków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wprowadzenia tych środków, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem planowanego wprowadzenia.

2.Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1)imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu, który zamierza dokonać wprowadzenia środków ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu ich składowania lub przemieszczania, z tym że w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2)nazwę wprowadzanych środków ochrony roślin i ich ilość;

3)wskazanie miejsca wprowadzenia środków ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i planowanego terminu ich wprowadzenia;

4)wskazanie miejsca składowania środków ochrony roślin - w przypadku gdy środki te będą składowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.Do informacji, o której mowa w ust. 1, podmiot zamierzający dokonać wprowadzenia środków ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dołącza oświadczenie o przeznaczeniu wprowadzanych środków ochrony roślin do stosowania w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w których są one dopuszczone do obrotu, lub w państwach trzecich, ze wskazaniem tych państw.

4.W przypadku planowanego wprowadzania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, wojewódzki inspektor przekazuje uzyskaną informację, o której mowa w ust. 1, wraz z kopią oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, organom celnym właściwym dla miejsca wprowadzenia tych środków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.Podmiot, który wprowadził środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do ich wyprowadzenia z tego terytorium, przed upływem 2 lat od daty ich produkcji, a w przypadku gdy termin ich ważności jest krótszy niż 2 lata, przed upływem tego terminu.

6.Podmiot, który zamierza produkować środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany na piśmie poinformować o zamiarze produkcji tych środków wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce produkcji.

7.Informacja, o której mowa w ust. 6, zawiera:

1)imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu, który zamierza produkować środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2)nazwę produkowanych środków ochrony roślin i ich ilość;

3)miejsce produkcji środków ochrony roślin.

8.Do informacji, o której mowa w ust. 6, podmiot zamierzający produkować środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dołącza oświadczenie, że środki te nie zostaną wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem dla ostatecznego nabywcy tych środków i zostaną wyprowadzone z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9.Podmiot, który wyprodukował środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do ich wyprowadzenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed upływem 2 lat od daty ich produkcji, a w przypadku gdy termin ich ważności jest krótszy niż 2 lata, przed upływem tego terminu.

10.Środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, które nie zostały wyprowadzone z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem 2 lat od daty ich produkcji, a w przypadku gdy termin ich ważności jest krótszy niż 2 lata, przed upływem tego terminu, stają się odpadami w rozumieniu przepisów o odpadach.

11.W przypadku zbycia środków ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, przed ich wyprowadzeniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązki podmiotu, o którym mowa w ust. 5 lub ust. 9, przechodzą na podmiot, który nabył te środki ochrony roślin.

12.Wojewódzki inspektor prowadzi kontrolę podmiotów, o których mowa w ust. 1, 6 i 11.

13.Podmiot, który nabył środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, przed ich wyprowadzeniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informuje o tym wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce składowania tych środków, w terminie 14 dni od dnia ich nabycia.

14.Informacja, o której mowa w ust. 13, zawiera:

1)imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu, który nabył środki ochrony roślin, z tym że w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2)termin nabycia środków ochrony roślin;

3)nazwę nabytych, środków ochrony roślin i ich ilość;

4)miejsce składowania nabytych środków ochrony roślin.
art. 31
Zabrania się:

1)zbywania środka ochrony roślin oraz składania oferty zbycia takiego środka:

a)osobie, której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości, lub osobie niepełnoletniej,

b)w opakowaniu zastępczym,

c)w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona sprzedaż żywności lub pasz, chyba że w przypadku środka ochrony roślin przeznaczonego dla użytkownika nieprofesjonalnego środek ten jest przechowywany pod zamknięciem w sposób zapewniający brak jego kontaktu z żywnością lub paszą,

d)przy zastosowaniu automatu, samoobsługi lub sprzedaży dokonywanej poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna na targowiskach w rozumieniu przepisów o podatkach i opłatach lokalnych),

e)po upływie terminu jego ważności;

2)podawania informacji niezgodnych z zawartymi w etykiecie wymaganiami, o których mowa w art. 31 ust. 1-3 lub ust. 4 lit. a-d lub lit. f-h rozporządzenia nr 1107/2009.
art. 32
W przypadku podejrzenia wprowadzenia do obrotu:

1)środka ochrony roślin, którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne zostały zmienione, lub

2)produktu, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionego środka ochrony roślin

-wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, wstrzymuje obrót tym środkiem ochrony roślin lub produktem, do czasu zakończenia badań laboratoryjnych prowadzonych w celu wykluczenia albo potwierdzenia tego podejrzenia.
art. 33
1.W przypadku stwierdzenia, że wprowadzono do obrotu:

1)środek ochrony roślin:

a)bez wymaganego zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu albo pozwolenia na handel równoległy, lub

b)nie spełniający wymagań określonych w zezwoleniu na jego wprowadzanie do obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, lub

c)którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne określone w dokumentacji tego środka zostały zmienione, lub

d)w opakowaniu nieszczelnym lub uszkodzonym, lub

e)w opakowaniu zastępczym, lub

f)któremu upłynął termin ważności, lub

2)produkt, który imituje środek ochrony roślin lub podrobiony środek ochrony roślin

-wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, na koszt posiadacza środka ochrony roślin lub produktu, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionego środka ochrony roślin, nakazuje niezwłoczne wycofanie z obrotu tego środka lub produktu.

2.Środki ochrony roślin, produkty, które imitują środki ochrony roślin oraz podrobione środki ochrony roślin, wycofane z obrotu na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1, stają się odpadami w rozumieniu przepisów o odpadach.

3.W przypadku stwierdzenia, że wprowadzony do obrotu środek ochrony roślin:

1)znajduje się w opakowaniu niespełniającym wymagań określonych w zezwoleniu na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, lub

2)znajduje się w opakowaniu jednostkowym:

a)niezaopatrzonym w etykietę:

–zatwierdzoną, lub

–sporządzoną w języku polskim, albo

b)zaopatrzonym w etykietę niespełniającą wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 65 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, lub

c)niespełniającym wymagań określonych w art. 25 ust. 5, lub

3)na którego opakowaniu została podana informacja niezgodna z wymaganiami określonymi w zezwoleniu na wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy, lub wprowadzająca w błąd nabywcę tego środka, lub informacja, o której mowa w art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009

-wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, na koszt posiadacza środka ochrony roślin, nakazuje niezwłoczne wycofanie z obrotu tego środka.

4.Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 3, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

następne przepisy