poprzednie przepisy

art. 31
Zabrania się:

1)zbywania środka ochrony roślin oraz składania oferty zbycia takiego środka:

a)osobie, której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości, lub osobie niepełnoletniej,

b)w opakowaniu zastępczym,

c)w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona sprzedaż żywności lub pasz, chyba że w przypadku środka ochrony roślin przeznaczonego dla użytkownika nieprofesjonalnego środek ten jest przechowywany pod zamknięciem w sposób zapewniający brak jego kontaktu z żywnością lub paszą,

d)przy zastosowaniu automatu, samoobsługi lub sprzedaży dokonywanej poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna na targowiskach w rozumieniu przepisów o podatkach i opłatach lokalnych),

e)po upływie terminu jego ważności;

2)podawania informacji niezgodnych z zawartymi w etykiecie wymaganiami, o których mowa w art. 31 ust. 1-3 lub ust. 4 lit. a-d lub lit. f-h rozporządzenia nr 1107/2009.
art. 32
W przypadku podejrzenia wprowadzenia do obrotu:

1)środka ochrony roślin, którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne zostały zmienione, lub

2)produktu, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionego środka ochrony roślin

-wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, wstrzymuje obrót tym środkiem ochrony roślin lub produktem, do czasu zakończenia badań laboratoryjnych prowadzonych w celu wykluczenia albo potwierdzenia tego podejrzenia.
art. 33
1.W przypadku stwierdzenia, że wprowadzono do obrotu:

1)środek ochrony roślin:

a)bez wymaganego zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu albo pozwolenia na handel równoległy, lub

b)nie spełniający wymagań określonych w zezwoleniu na jego wprowadzanie do obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, lub

c)którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne określone w dokumentacji tego środka zostały zmienione, lub

d)w opakowaniu nieszczelnym lub uszkodzonym, lub

e)w opakowaniu zastępczym, lub

f)któremu upłynął termin ważności, lub

2)produkt, który imituje środek ochrony roślin lub podrobiony środek ochrony roślin

-wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, na koszt posiadacza środka ochrony roślin lub produktu, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionego środka ochrony roślin, nakazuje niezwłoczne wycofanie z obrotu tego środka lub produktu.

2.Środki ochrony roślin, produkty, które imitują środki ochrony roślin oraz podrobione środki ochrony roślin, wycofane z obrotu na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1, stają się odpadami w rozumieniu przepisów o odpadach.

3.W przypadku stwierdzenia, że wprowadzony do obrotu środek ochrony roślin:

1)znajduje się w opakowaniu niespełniającym wymagań określonych w zezwoleniu na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, lub

2)znajduje się w opakowaniu jednostkowym:

a)niezaopatrzonym w etykietę:

–zatwierdzoną, lub

–sporządzoną w języku polskim, albo

b)zaopatrzonym w etykietę niespełniającą wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 65 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, lub

c)niespełniającym wymagań określonych w art. 25 ust. 5, lub

3)na którego opakowaniu została podana informacja niezgodna z wymaganiami określonymi w zezwoleniu na wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy, lub wprowadzająca w błąd nabywcę tego środka, lub informacja, o której mowa w art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009

-wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, na koszt posiadacza środka ochrony roślin, nakazuje niezwłoczne wycofanie z obrotu tego środka.

4.Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 3, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
art. 34
1.W przypadku stwierdzenia, że wprowadzony do obrotu materiał siewny został zaprawiony:

1)środkiem ochrony roślin:

a)dla którego nie zostało wydane zezwolenie na jego wprowadzanie do obrotu lub pozwolenie na handel równoległy, w co najmniej jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub

b)który został użyty niezgodnie z wymaganiami określonymi w zezwoleniu na jego wprowadzanie do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy, lub

c)którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne zostały zmienione, lub

2)produktem, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionym środkiem ochrony roślin

-wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, na koszt posiadacza materiału siewnego, nakazuje niezwłoczne wycofanie z obrotu tego materiału.

2.Materiał siewny wycofany z obrotu na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1, staje się odpadem w rozumieniu przepisów o odpadach.

3.W przypadku stwierdzenia, że wprowadzony do obrotu materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin znajduje się w opakowaniu, na którym nie zostały umieszczone informacje, o których mowa w art. 49 ust. 4 rozporządzenia nr 1107/2009, sporządzone przynajmniej w języku polskim, wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, na koszt posiadacza materiału siewnego, nakazuje niezwłoczne wycofanie z obrotu tego materiału.

4.Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 3, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Rozdział 4

Stosowanie środków ochrony roślin


następne przepisy