poprzednie przepisy

art. 37
1.Posiadacz gruntów lub obiektów, w których są wykonywane zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przez użytkownika profesjonalnego, jest obowiązany do przechowywania przez okres 3 lat przekazanej przez tego użytkownika kopii dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, dotyczącej środków ochrony roślin stosowanych na tych gruntach lub w tych obiektach, jeżeli wykonującym te zabiegi jest inny podmiot i posiadacz ten nie dysponuje tą dokumentacją.

2.Posiadacz gruntów lub obiektów, w których są wykonywane zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przez użytkownika profesjonalnego, jest obowiązany do wskazania sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin w dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, lub w kopii tej dokumentacji, jeżeli wykonującym te zabiegi jest inny podmiot i posiadacz ten nie dysponuje tą dokumentacją.

art. 38
1.Środki ochrony roślin mogą być stosowane przy użyciu sprzętu agrolotniczego, jeżeli zwalczanie organizmów szkodliwych nie jest możliwe przy użyciu sprzętu naziemnego lub zastosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego stwarza mniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska niż przy użyciu sprzętu naziemnego.

2.Zabrania się stosowania przy użyciu sprzętu agrolotniczego:

1)środków chwastobójczych;

2)desykantów;

3)środków ochrony roślin zaklasyfikowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1272/2008 do co najmniej jednej z poniższych klas i kategorii zagrożenia:

a)toksyczność ostra kategoria 1, 2 i 3,

b)działanie rakotwórcze kategoria 1A i 1B,

c)działanie mutagenne kategoria 1A i 1B,

d)działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 1A i 1B,

e)działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu jednorazowym (STOT SE) kategoria 1,

f)działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu powtarzanym (STOT RE) kategoria 1;

4)środków ochrony roślin bez dodania substancji obciążającej.
art. 39
1.Wykonanie zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego wymaga ujęcia takiego zabiegu w planie zabiegów, zatwierdzonym przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia takiego zabiegu.

2.Podmiot planujący przeprowadzenie zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi, o którym mowa w ust. 1, plan zabiegów, nie później niż na 40 dni przed planowanym rozpoczęciem tych zabiegów.

3.Plan zabiegów zawiera:

1)informacje o:

a)zwalczanych organizmach szkodliwych,

b)obszarze objętym planowanymi zabiegami z zastosowaniem środka ochrony roślin oraz jego lokalizacji,

c)nazwie roślin lub produktów roślinnych, będących przedmiotem zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin,

d)planowanych terminach wykonania zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin, przedstawionych w układzie miesięcznym, ze wskazaniem nazw środków ochrony roślin, które zostaną zastosowane podczas tych zabiegów,

e)sposobie ostrzegania o planowanych zabiegach z zastosowaniem środka ochrony roślin osób, które mogą być zagrożone kontaktem ze środkiem ochrony roślin w wyniku przeprowadzenia takiego zabiegu lub posiadaczy zwierząt, które mogą być zagrożone kontaktem ze środkiem ochrony roślin w wyniku przeprowadzenia takiego zabiegu;

2)uzasadnienie konieczności wykonania zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin, potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 38 ust. 1.

4.Do planu zabiegów podmiot planujący przeprowadzenie zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego dołącza oświadczenie, że:

1)są mu znane warunki wykonywania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego;

2)zabieg z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego będzie wykonany:

a)przez podmiot posiadający certyfikat uprawniający do podjęcia i wykonywania działalności w lotnictwie cywilnym w zakresie świadczenia usług lotniczych innych niż przewóz lotniczy z wykorzystaniem statków powietrznych, dla których wymagane jest świadectwo zdatności do lotu, wydany zgodnie z przepisami Prawa lotniczego,

b)przez osobę spełniającą kwalifikacje wymagane dla osób wykonujących zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych,

c)przy użyciu sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który jest sprawny technicznie,

d)przy użyciu statku powietrznego, który posiada certyfikat typu lub uzupełniający certyfikat typu, w rozumieniu przepisów Prawa lotniczego, z wpisem dopuszczającym ten statek powietrzny do wykonywania zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzęta agrolotniczego.

5.Wojewódzki inspektor zatwierdza plan zabiegów, w drodze decyzji, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia planu zabiegów, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 38 oraz wykonanie zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin, ujętych w planie zabiegów, nie narusza przepisów ustawy oraz rozporządzenia nr 1107/2009.

6.Podmiot planujący przeprowadzenie zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzęta, agrolotniczego informuje wojewódzkiego inspektora o zamiarze przeprowadzenia takiego zabiegu ujętego w planie zabiegów, w terminie 7 dni przed dniem planowanego zabiegu, określając:

1)termin tego zabiegu;

2)nazwę i ilość środka ochrony roślin, który będzie wykorzystany podczas tego zabiegu;

3)imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania wykonawcy tego zabiegu albo jego nazwę oraz adres i siedzibę, z tym że w przypadku gdy wykonawcą tego zabiegu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania.

7.Wojewódzki inspektor, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 6, w drodze decyzji, zakazuje wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin, jeżeli:

1)wskazane środki ochrony roślin, zgodnie z zezwoleniem na ich wprowadzanie do obrotu lub pozwoleniem na handel równoległy, lub pozwoleniem na prowadzenie badań, nie mogą być stosowane przy użyciu sprzęta agrolotniczego lub

2)na wskazanym obszarze nie można wykonywać zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego.

8.W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych możliwe jest wykonanie zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego nieujętego w planie zabiegów, jeżeli wykonanie takiego zabiegu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.

9.Podmiot planujący wykonanie zabiegu, o którym mowa w ust. 8, informuje wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na planowane miejsce wykonania tego zabiegu o zamiarze przeprowadzenia takiego zabiegu w terminie 7 dni przed dniem planowanego zabiegu.

10.Informacja, o której mowa w ust. 9, zawiera dane określone w ust. 3 pkt 1 lit. a-c i lit. e i pkt 2 oraz w ust. 6 pkt 3, planowany termin zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin oraz wskazanie nazwy i ilości środka ochrony roślin, który zostanie zastosowany podczas zabiegu.

11.Wojewódzki inspektor, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 9, w drodze decyzji, zakazuje wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 7.

12.Decyzje, o których mowa w ust. 7 i 11, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

13.Wojewódzki inspektor udostępnia informacje o planowanych zabiegach z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, na stronie internetowej wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, obejmujące w szczególności:

1)obszar objęty planowanymi zabiegami oraz jego lokalizację;

2)nazwy środków ochrony roślin, które zostaną zastosowane podczas planowanych zabiegów;

3)termin planowanych zabiegów;

4)czas, po zastosowaniu środka ochrony roślin, w którym ludzie oraz zwierzęta gospodarskie nie powinni przebywać na obszarze objętym planowanymi zabiegami.

14.Informacje, o których mowa w ust. 13, wojewódzki inspektor może udostępniać także w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze.
art. 40
1.Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1)minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można stosować środki ochrony roślin,

2)warunki atmosferyczne, w jakich można stosować środki ochrony roślin,

3)minimalną powierzchnię, na której można stosować środki ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego

-mając na względzie rodzaj sprzętu do stosowania środków ochrony roślin oraz ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska związanego ze stosowaniem tych środków.

2.Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki stosowania środków ochrony roślin w odległości mniejszej od zbiorników i cieków wodnych niż szerokość strefy buforowej, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 547/2011, wskazanej w etykietach tych środków, w tym:

1)sposób oceny stopnia ograniczania znoszenia środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

2)podmioty dokonujące oceny stopnia ograniczania znoszenia środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

3)sposób udostępniania wyników oceny stopnia ograniczania znoszenia środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

4)sposób dokumentowania działań związanych z dokonywaniem oceny stopnia ograniczania znoszenia środka ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

-mając na względzie stopień ograniczania znoszenia środka ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin, przez poszczególne rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

3.Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, w szczególności:

1)sposób:

a)przechowywania środków ochrony roślin,

b)przygotowywania środków ochrony roślin do zastosowania,

c)postępowania z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin,

d)postępowania podczas czyszczenia sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

2)wymagania, jakie powinny spełniać miejsca lub obiekty, w których są przechowywane środki ochrony roślin, uwzględniające minimalne odległości, od określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można przechowywać te środki,

3)sposób ostrzegania o zamiarze przeprowadzenia zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin stwarzającego szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla środowiska osób, które mogą zostać narażone na kontakt z tymi środkami lub są posiadaczami zwierząt gospodarskich, które mogą zostać narażone na kontakt z tymi środkami

-mając na względzie ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.

4.Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rozwiązania techniczne, jakie powinny zostać zastosowane podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, mając na względzie ograniczenie ryzyka naniesienia cieczy użytkowej na obszar niebędący celem tego zabiegu.
art. 41
Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby, które:

1)ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub

2)ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub

3)ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub

4)nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed zastosowaniem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

następne przepisy