poprzednie przepisy

art. 10
1.Ocenę lub uwagi mogą opracowywać podmioty upoważnione przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2.Upoważnienie do opracowywania oceny lub uwag w określonym zakresie następuje, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia. W decyzji określa się zakres udzielonego upoważnienia.

3.Upoważniony do opracowywania oceny lub uwag w określonym zakresie może być podmiot, który spełnia następujące warunki:

1)zapewnia, że osoby, które będą opracowywały ocenę lub uwagi:

a)posiadają odpowiednie kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie, w zakresie opracowywanej oceny lub uwag,

b)nie pozostają z producentami, posiadaczami zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub podmiotami posiadającymi pozwolenie na handel równoległy, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości co do ich bezstronności w zakresie opracowywania oceny lub uwag,

c)dają rękojmię zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, wyników badań i danych związanych z opracowaniem oceny lub uwag;

2)posiada wdrożony system zarządzania jakością w zakresie opracowywania ocen lub uwag przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację wydaną w trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.) lub przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 765/2008".

4.Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1)nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag;

2)numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

3)numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

4)wskazanie zakresu upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 84 lit. b-d rozporządzenia nr 1107/2009;

5)datę i podpis wnioskodawcy.

5.Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1)wykaz osób wskazanych do opracowywania oceny lub uwag, zawierający imiona i nazwiska tych osób oraz zakres opracowywanej przez te osoby oceny lub uwag;

2)kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie osób wskazanych do opracowywania oceny lub uwag;

3)oświadczenie podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag, że osoby, które będą opracowywały ocenę lub uwagi:

a)w okresie trzech lat poprzedzających dzień nawiązania stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej z podmiotem opracowującym ocenę lub uwagi nie pozostawały i nadal nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym z producentami, posiadaczami zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub podmiotami posiadającymi pozwolenie na handel równoległy, który może budzić wątpliwości co do ich bezstronności w zakresie tej oceny lub uwag,

b)dają rękojmię zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, wyników badań i danych związanych z opracowywaniem oceny lub uwag;

4)kopię akredytowanego certyfikatu systemu zarządzania jakością w zakresie opracowywania ocen lub uwag wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub przepisów rozporządzenia nr 765/2008;

5)przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, w przypadku wnioskodawcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6)kopię procedur roboczych stosowanych przy opracowywaniu oceny lub uwag.

6.Minister właściwy do spraw rolnictwa odmawia, w drodze decyzji, udzielenia upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag w określonym zakresie, jeżeli podmiot ubiegający się o udzielenie tego upoważnienia nie wykazał, że spełnia warunki, o których mowa w ust. 3.

7.Do zmiany zakresu upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku:

1)ograniczenia zakresu tego upoważnienia nie stosuje się przepisów ust. 3 oraz ust. 5 pkt 1-4 i pkt 6;

2)rozszerzenia zakresu tego upoważnienia przepisy ust. 3 oraz ust. 5 pkt 1-4 i pkt 6 stosuje się w zakresie, w jakim dotyczą one rozszerzenia zakresu tego upoważnienia.

8.Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagane kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie osób wskazanych do opracowywania oceny lub uwag, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, mając na względzie konieczność opracowania ocen i uwag zgodnie z aktualną wiedzą naukowo-techniczną.
art. 11
1.Podmiot upoważniony do opracowywania oceny lub uwag jest obowiązany do:

1)informowania ministra właściwego do spraw rolnictwa o zmianach w zakresie określonym w art. 10 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1-4 i pkt 6 w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych informacji;

2)wyłączenia z opracowywania oceny lub uwag osób, których udział może budzić wątpliwości co do ich bezstronności w zakresie tej oceny lub uwag.

2.Minister właściwy do spraw rolnictwa jest uprawniony do prowadzenia kontroli podmiotów upoważnionych do opracowywania oceny lub uwag w zakresie:

1)przestrzegania warunków, o których mowa w ust. 1 i w art. 10 ust. 3;

2)zgodności prowadzonej działalności z udzielonym upoważnieniem.

3.Czynności kontrolne prowadzą osoby upoważnione przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

4.Czynności kontrolne prowadzi się po okazaniu upoważnienia do prowadzenia tych czynności.

5.Osoba prowadząca czynności kontrolne jest uprawniona do:

1)żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia innych informacji mających związek z przedmiotem czynności kontrolnych;

2)wstępu na teren nieruchomości i obiektów, w których jest prowadzona działalność polegająca na opracowywaniu oceny lub uwag w dniach i w godzinach, w których ta działalność jest lub powinna być prowadzona.

6.Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który zawiera:

1)imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej czynności kontrolne;

2)czas trwania czynności kontrolnych;

3)opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych;

4)opis ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych;

5)ewentualne zalecenia pokontrolne.

7.Protokół z przeprowadzenia czynności kontrolnych podpisuje osoba przeprowadzająca te czynności oraz osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu upoważnionego do opracowywania oceny lub uwag. Odmowę podpisania protokołu z przeprowadzenia czynności kontrolnych odnotowuje się w tym protokole. Odmowa podpisania protokołu z przeprowadzenia czynności kontrolnych nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszego postępowania.

8.Podmiot upoważniony do opracowywania oceny lub uwag może zgłosić ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole z przeprowadzenia czynności kontrolnych w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

9.W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, minister właściwy do spraw rolnictwa rozpatruje wniesione zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i, jeżeli to konieczne, zleca przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych.

10.W przypadku nieuznania zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, w całości lub w części, minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje niezwłocznie swoje stanowisko na piśmie podmiotowi upoważnionemu do opracowywania oceny lub uwag.

11.W przypadku gdy podmiot upoważniony do opracowywania oceny lub uwag nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1 lub w art. 10 ust. 3, minister właściwy do spraw rolnictwa może nakazać, w drodze zaleceń pokontrolnych, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie.

12.W przypadku gdy podmiot upoważniony do opracowywania oceny lub uwag:

1)przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 10 ust. 3, lub

2)złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3, niezgodne ze stanem faktycznym, lub

3)uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 2, lub

4)w sposób rażący naruszył warunki, o których mowa w ust. 1, lub

5)nie usunął w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 11, lub

6)opracowuje oceny lub uwagi niespełniające wymagań określonych w wytycznych Komisji Europejskiej lub w sposób nierzetelny, lub

7)złożył wniosek o cofnięcie tego upoważnienia

-minister właściwy do spraw rolnictwa cofa, w drodze decyzji, upoważnienie do opracowywania oceny lub uwag.

13.Podmiot, któremu cofnięto upoważnienie do opracowywania oceny lub uwag jest obowiązany do niezwłocznego zwrócenia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia cofnięcia upoważnienia, kopii dokumentacji umożliwiającej opracowanie oceny lub uwag.

14.Podmiot, któremu cofnięto upoważnienie do opracowywania oceny lub uwag, w przypadkach określonych w ust. 12 pkt 2-6, może uzyskać ponowne upoważnienie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji cofającej to upoważnienie.
art. 12
1.Minister właściwy do spraw rolnictwa prowadzi i aktualizuje rejestr podmiotów upoważnionych do opracowywania oceny lub uwag.

2.Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera:

1)informacje, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1;

2)zakres upoważnienia;

3)datę wydania i numer upoważnienia.

3.Rejestr, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.
art. 13
1.Przy ministrze właściwym do spraw rolnictwa działa Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin.

2.Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw rolnictwa.

3.Do zadań Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin należy opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, spraw dotyczących substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków i środków ochrony roślin, w szczególności wydawanie opinii w zakresie oceny lub uwag.

4.Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin składa się z siedmiu członków:

1)jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw rolnictwa;

2)jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw środowiska;

3)jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw zdrowia;

4)jednego przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych;

5)jednego przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ekologia;

6)jednego przedstawiciela związków zawodowych rolników;

7)jednego przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest pszczelarstwo.

5.Członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa, z tym że członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, minister właściwy do spraw rolnictwa powołuje i odwołuje odpowiednio na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska i ministra właściwego do spraw zdrowia. Przedstawicieli, o których mowa w ust. 4 pkt 4-7, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa spośród kandydatów zgłoszonych odpowiednio przez Krajową Radę Izb Rolniczych, związki zawodowe rolników oraz organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ekologia albo pszczelarstwo.

6.Przed powołaniem kandydaci na członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin składają oświadczenie, że:

1)nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym z producentami, posiadaczami zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub podmiotami posiadającymi pozwolenie na handel równoległy, który może budzić wątpliwości co do ich bezstronności w zakresie tej opinii;

2)nie biorą udziału w opracowaniu oceny lub uwag;

3)będą utrzymywały w tajemnicy wszelkie informacje, wyniki badań i dane związane z opiniowanymi sprawami.

7.Członek Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin podlega wyłączeniu od opiniowania spraw, w których jego opinia może budzić wątpliwości co do jego bezstronności w zakresie tych spraw.

8.Kadencja Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin trwa 4 lata.

9.Członek Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin może być odwołany przed upływem kadencji tej Komisji.

10.Członek Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin, który został odwołany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa lub którego kadencja upłynęła, jest obowiązany do niezwłocznego zwrócenia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia odwołania albo upływu kadencji, dokumentacji stanowiącej podstawę do opracowania opinii, o której mowa w ust. 3.

11.Minister właściwy do spraw rolnictwa ustala regulamin działania Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin.

12.Miesięczne wynagrodzenie członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin ustala się jako mnożnik 0,5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedzający rok, w którym następuje wypłata wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.

13.Zamiejscowym członkom Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin przysługuje zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania na zasadach stosowanych przy podróżach służbowych na obszarze kraju pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej.

14.Wynagrodzenie członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa.
art. 14
1.Posiadacz zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu może przekazać innemu podmiotowi na podstawie umowy uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu.

2.Podmiot, któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, powiadamia ministra właściwego do spraw rolnictwa na piśmie o zawartej umowie.

3.Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1)datę zawarcia umowy i jej wejścia w życie;

2)nazwę środka ochrony roślin, którego dotyczy umowa;

3)numer zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu;

4)imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu, któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

5)numer w Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotu, któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o ile podmiot ten taki numer posiada;

6)numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu, któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu;

7)datę i podpis składającego powiadomienie.

4.Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się;

1)oświadczenie posiadacza zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu o przekazaniu uprawnień i obowiązków wynikających z tego zezwolenia;

2)oświadczenie podmiotu, któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu o przejęciu tych uprawnień i obowiązków;

3)oświadczenie podmiotu, któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, że środek ochrony roślin nadal spełnia wymagania określone w tym zezwoleniu;

4)przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie, w przypadku podmiotu, któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, który nie posiada numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo który nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5.Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3, przedkłada się w języku polskim.

6.Jeżeli oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3, nie zostały sporządzone w języku polskim, dołącza się tłumaczenie tych oświadczeń na język polski.

7.Minister właściwy do spraw rolnictwa na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, oraz dołączonych do niego dokumentów, o których mowa w ust. 4, wydaje decyzję w sprawie stwierdzenia przejścia uprawnień i obowiązków wynikających z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu.

8.W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 7, stała się ostateczna, minister właściwy do spraw rolnictwa udostępnia informacje, o których mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rolnictwa w zakresie zmian wynikających z przejścia uprawnień i obowiązków wynikających z tego zezwolenia.

następne przepisy