poprzednie przepisy

art. 7
Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych - w wysokości 13.000.000 tys. zł.
art. 8
Upoważnia się Ministra Finansów do:

1)dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw - do kwoty 1.500.000 tys. zł;

2)udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:

a)dla Banku Gospodarstwa Krajowego:

–na zwiększenie funduszy uzupełniających Banku - do kwoty 2.000.000 tys. zł,

–na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego - do kwoty 3.000.000 tys. zł,

b)dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - do kwoty 2.000.000 tys. zł,

c)dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego - do kwoty 100.000 tys. zł,

d)dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych - do kwoty 850.000 tys. zł,

e)Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo - do kwoty 12.000.000 tys. zł.
art. 9
Ustala się, odrębnie dla każdego funduszu, plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
art. 10
Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.
art. 11
Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8.

następne przepisy