poprzednie przepisy

art. 3
1.Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 267.365.179 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 237.954.227 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2.Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 29.410.952 tys. zł.
art. 4
Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2012 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.
art. 5
1.Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 80.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

1)kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;

2)papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2.Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

3.Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł.
art. 6
Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 300.000.000 tys. zł.
art. 7
Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych - w wysokości 13.000.000 tys. zł.

następne przepisy