poprzednie przepisy

art. 31
Upoważnia się Ministra Finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego.
art. 32
1.Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących dochody i wydatki budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki.

2.Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących przychody i rozchody budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody.
art. 33
Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 11.
art. 34
Ustala się, odrębnie dla każdej agencji, plany finansowe agencji wykonawczych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
art. 35
Ustala się, odrębnie dla każdej instytucji, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

następne przepisy