początek tekstuart. 1
1.Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 299.385.300 tys. zł.

2.Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 334.950.800 tys. zł.

3.Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2013 r. na kwotę nie większą niż 35.565.500 tys. zł.
art. 2
1.Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 81.403.652 tys. zł.

2.Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 75.249.104 tys. zł.

3.Nadwyżkę budżetu środków europejskich ustala się na kwotę 6.154.548 tys. zł.
art. 3
1.Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 267.365.179 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 237.954.227 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2.Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 29.410.952 tys. zł.
art. 4
Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2012 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.
art. 5
1.Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 80.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

1)kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;

2)papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2.Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

3.Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł.

następne przepisy