poprzednie przepisy

art. 23
Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 20, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,8% kwoty składek przekazanych do funduszy.
art. 24
Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 466.600 tys. zł.
art. 25
Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.), wynosi 3.690 tys. zł.
art. 26
Kwota zwrotu, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609, z 2010 r. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1095), wynosi 5 tys. zł.
art. 27
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3.713 zł.

następne przepisy