poprzednie przepisy

art. 19
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 103,0%.
art. 20
Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), wynosi 3.430.000 tys. zł.
art. 21
Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 20, wynosi 184.500 tys. zł.
art. 22
Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656, z późn. zm.), wynosi 2.266 tys. zł.
art. 23
Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 20, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,8% kwoty składek przekazanych do funduszy.

następne przepisy