poprzednie przepisy

art. 5
1.Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 80.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

1)kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;

2)papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2.Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

3.Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł.
art. 6
Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 300.000.000 tys. zł.
art. 7
Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych - w wysokości 13.000.000 tys. zł.
art. 8
Upoważnia się Ministra Finansów do:

1)dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw - do kwoty 1.500.000 tys. zł;

2)udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:

a)dla Banku Gospodarstwa Krajowego:

–na zwiększenie funduszy uzupełniających Banku - do kwoty 2.000.000 tys. zł,

–na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego - do kwoty 3.000.000 tys. zł,

b)dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - do kwoty 2.000.000 tys. zł,

c)dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego - do kwoty 100.000 tys. zł,

d)dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych - do kwoty 850.000 tys. zł,

e)Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo - do kwoty 12.000.000 tys. zł.
art. 9
Ustala się, odrębnie dla każdego funduszu, plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

następne przepisy