poprzednie przepisy

art. 33
Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 11.
art. 34
Ustala się, odrębnie dla każdej agencji, plany finansowe agencji wykonawczych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
art. 35
Ustala się, odrębnie dla każdej instytucji, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 13.
art. 36
Ustala się, odrębnie dla każdej jednostki, plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 14.
art. 37
Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym - w wysokości 1.000.000 tys. zł.

następne przepisy