poprzednie przepisy

art. 16
Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 95.000 tys. zł.
art. 17
Ustala się dla służby cywilnej:

1)limit mianowań urzędników - 200 osób;

2)środki na wynagrodzenia - w wysokości 6.890.334 tys. zł;

3)środki na szkolenia - w wysokości 49.459 tys. zł.
art. 18
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,7%.
art. 19
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 103,0%.
art. 20
Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), wynosi 3.430.000 tys. zł.

następne przepisy