poprzednie przepisy

art. 10
1.Operator pocztowy jest obowiązany złożyć do Prezesa UKE pisemne zgłoszenie:

1)zmiany przewidywanej daty rozpoczęcia działalności pocztowej;

2)zmiany danych w zakresie objętym wnioskiem o wpis do rejestru, w terminie 14 dni od dnia jej zaistnienia;

3)zawieszenia albo zakończenia wykonywania działalności pocztowej, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia albo zakończenia tej działalności.

2.Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, może być złożone w postaci elektronicznej.
art. 11
Prezes UKE wykreśla wpis z rejestru:

1)na wniosek operatora pocztowego;

2)z urzędu w przypadku:

a)stwierdzenia zakończenia wykonywania działalności gospodarczej lub zaprzestania wykonywania działalności pocztowej w przypadku innym niż zawieszenie wykonywania tej działalności,

b)wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności pocztowej objętej wpisem do rejestru.
art. 12
Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis do rejestru oraz wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 10, kierując się dążeniem do uproszczenia i ułatwienia podejmowania działalności pocztowej, a także potrzebą zapewnienia Prezesowi UKE informacji koniecznych do realizowania jego obowiązków.
art. 13
1.Prezes UKE prowadzi rejestr obejmujący:

1)numer wpisu do rejestru, datę wpływu wniosku o wpis do rejestru oraz datę dokonania tego wpisu;

2)firmę przedsiębiorcy, określenie jego siedziby i adresu lub adresu głównego miejsca wykonywania działalności pocztowej;

3)oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze przedsiębiorców albo w innym właściwym rejestrze oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4)informację o wykonywaniu działalności pocztowej w zakresie świadczenia usług powszechnych lub pozostałych usług pocztowych, na które jest wymagany wpis do rejestru;

5)obszar wykonywanej działalności pocztowej;

6)informacje o zmianie danych, o których mowa w pkt 2-5, jak również o zawieszeniu albo zakończeniu wykonywania działalności pocztowej.

2.Rejestr jest jawny.

3.Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.

4.Prezes UKE dokonuje wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 9 ust. 3.

5.Prezes UKE dokonuje zmiany danych objętych rejestrem, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zmiany.

Rozdział 3

Świadczenie usług pocztowych


następne przepisy