poprzednie przepisy


Rozdział 4

Świadczenie usług powszechnych

art. 45
1.Do usług powszechnych zalicza się świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym w ramach obowiązku, o którym mowa w art. 46, usługi pocztowe obejmujące:

1)przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie:

a)przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością, o wadze do 2000 g i liczonych z tolerancją 2 mm wymiarach:

-maksymalnych - 900 mm, stanowiących sumę długości, szerokości i wysokości, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 600 mm, a w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu - 1040 mm, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 900 mm,

-minimalnych - 170 mm w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może być mniejszy niż 100 mm,

-minimalnych strony adresowej - 90x140 mm,

b)przesyłek dla ociemniałych,

c)paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 000 g i wymiarach, z których największy nie przekracza 1500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3000 mm;

2)sortowanie, przemieszczanie i doręczanie nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych o masie do 20 000 g i wymiarach, o których mowa w pkt 1 lit. c.

2.Usług pocztowych, o których mowa w ust. 1, świadczonych dla nadawców masowych nie zalicza się do usług powszechnych.
art. 46
1.Do świadczenia usług powszechnych na terytorium całego kraju jest obowiązany operator wyznaczony.

2.Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje świadczenie usług powszechnych:

1)w sposób jednolity w porównywalnych warunkach;

2)przy zapewnieniu na terytorium całego kraju rozmieszczenia:

a)placówek pocztowych operatora wyznaczonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 pkt 3 oraz

b)nadawczych skrzynek pocztowych odpowiedniego do zapotrzebowania na danym terenie;

3)z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych;

4)po przystępnych cenach;

5)z częstotliwością zapewniającą co najmniej jedno opróżnianie nadawczej skrzynki pocztowej i doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

6)w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej.
art. 47
Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, warunki wykonywania usług powszechnych obejmujące:

1)wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym,

2)wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym:

a)warunki przyjmowania przesyłek,

b)sposób postępowania z przesyłkami uszkodzonymi,

c)sposób dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłek rejestrowanych,

d)terminy odbioru przesyłek z placówki pocztowej operatora wyznaczonego,

e)wymagania w zakresie opakowania przesyłek,

f)sposób rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu, informacji o opłacie pocztowej oraz innych oznaczeń na stronie adresowej przesyłki listowej,

3)sposób rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego,

4)minimalny procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego, których umieszczenie spełnia wymagania, o których mowa w art. 62 pkt 3,

5)sposób świadczenia usług powszechnych

-biorąc pod uwagę ochronę interesów podmiotów korzystających z usług powszechnych, w tym w zakresie czasu przebiegu przesyłek pocztowych, przejrzystość wymagań w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, dostępność nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego, dostępność placówek pocztowych operatora wyznaczonego oraz jednolity sposób świadczenia usług powszechnych, rzeczywiste zapotrzebowanie na usługi powszechne i wpływ warunków wykonywania tych usług na koszt usług powszechnych.
art. 48
Operator wyznaczony nie może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej dotyczącej świadczenia usługi powszechnej, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 1.

następne przepisy