poprzednie przepisy

art. 41
1.Tajemnica pocztowa obejmuje informacje przekazywane w przesyłkach pocztowych, informacje dotyczące realizowania przekazów pocztowych, dane dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług.

2.Do zachowania tajemnicy pocztowej są obowiązani:

1)operator pocztowy;

2)osoby, które z racji wykonywanej działalności mają dostęp do tajemnicy pocztowej.

3.Naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej jest w szczególności:

1)ujawnianie lub przetwarzanie informacji albo danych objętych tajemnicą pocztową;

2)otwieranie zamkniętych przesyłek pocztowych lub zapoznawanie się z ich treścią;

3)umożliwianie osobom nieuprawnionym podejmowania działań mających na celu wykonywanie czynności, o których mowa w pkt 1 i 2.

4.Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej:

1)podejmowanie działań, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej;

2)posługiwanie się przez operatora pocztowego referencjami obejmującymi dane dotyczące podmiotów korzystających z jego usług pocztowych oraz rodzajów tych usług, w przypadku gdy dane te są publikowane za zgodą podmiotów, których one dotyczą.

5.Obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej jest nieograniczony w czasie.

6.Operator pocztowy jest obowiązany do zachowania należytej staranności w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi przy zabezpieczaniu urządzeń i obiektów wykorzystywanych przy świadczeniu usług pocztowych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy pocztowej.
art. 42
Informacje lub dane objęte tajemnicą pocztową mogą być zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, usuwane lub udostępniane tylko wówczas, gdy czynności te dotyczą świadczonej usługi pocztowej albo są niezbędne do jej wykonania lub jeżeli przepisy odrębne stanowią inaczej.
art. 43
1.Operator pocztowy jest obowiązany do corocznego przedkładania Prezesowi UKE, w terminie do dnia 31 marca, sprawozdania z działalności pocztowej w poprzednim roku.

2.W sprawozdaniu zamieszcza się informacje dotyczące:

1)sprzedaży usług pocztowych w ujęciu ilościowym i wartościowym w podziale na:

a)usługi powszechne,

b)usługi wchodzące w zakres usług powszechnych,

c)przesyłki kurierskie,

d)inne usługi pocztowe;

2)średniorocznego zatrudnienia;

3)liczby placówek pocztowych, w tym jednostek organizacyjnych agentów pocztowych;

4)liczby nadawczych skrzynek pocztowych oraz automatów do pocztowej obsługi klientów;

5)liczby i rodzajów złożonych reklamacji, w podziale na usługi, o których mowa w pkt 1, sposobu ich rozpatrzenia oraz liczby i wysokości wypłaconych odszkodowań;

6)dostępu do elementów infrastruktury pocztowej;

7)rzeczywistego obszaru wykonywanej działalności pocztowej;

8)okresu wykonywania działalności pocztowej;

9)formy prawnej przedsiębiorcy i danych teleadresowych;

10)przynależności do grupy kapitałowej.

3.Do sprawozdania z działalności pocztowej należy dołączyć:

1)aktualny wykaz adresów placówek pocztowych w podziale na:

a)jednostki organizacyjne operatora pocztowego i inne wyodrębnione i oznaczone przez niego miejsca, w których można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym,

b)jednostki organizacyjne agentów pocztowych;

2)cennik usług pocztowych stosowany w okresie objętym sprawozdaniem.

4.Prezes UKE może nałożyć na operatora pocztowego obowiązek przedłożenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni, innych informacji niezbędnych do wykonania przepisów tej ustawy.

5.Obowiązkowi przedłożenia sprawozdania z działalności pocztowej, w terminie określonym w ust. 1, podlega podmiot wykreślony z rejestru, za okres wykonywanej działalności pocztowej w roku, w którym nastąpiło wykreślenie z rejestru.

6.Na podstawie informacji uzyskanych od operatorów pocztowych oraz podmiotów, o których mowa w ust. 5, Prezes UKE corocznie, w terminie do dnia 31 maja, przedkłada ministrowi właściwemu do spraw łączności raport o stanie rynku pocztowego za rok ubiegły łącznie z wynikami kontroli działalności pocztowej oraz publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UKE, zwanej dalej "stroną podmiotową BIP", z zachowaniem wymogów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

7.Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza służącego do przedkładania Prezesowi UKE sprawozdania z działalności pocztowej wraz z objaśnieniami, co do sposobu jego wypełnienia, kierując się koniecznością zapewnienia Prezesowi UKE informacji, o których mowa w ust. 2, oraz mając na uwadze zapewnienie czytelności i kompletności wzoru formularza i objaśnień.
art. 44
1.Przedsiębiorca może zastrzec informacje, dokumenty lub ich części zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczane na żądanie Prezesa UKE lub na podstawie przepisów tej ustawy.

2.Prezes UKE może uchylić zastrzeżenie, w drodze decyzji, jeżeli uzna, że dane te są niezbędne do wykonania jego zadań.

3.Zastrzeżenie uwzględnia się przy ogłaszaniu informacji lub dokumentów oraz zapewnianiu dostępu do informacji publicznej.

4.W przypadku ustawowego obowiązku przekazania informacji lub dokumentów otrzymanych od przedsiębiorców innym organom krajowym, zagranicznym organom regulacyjnym lub Komisji Europejskiej, informacje i dokumenty przekazuje się wraz z zastrzeżeniem i pod warunkiem jego przestrzegania.

Rozdział 4

Świadczenie usług powszechnych


następne przepisy