poprzednie przepisy

art. 1
1.Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz zakończenia działalności w zakresie:

1)prac geologicznych;

2)wydobywania kopalin ze złóż;

3)podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji;

4)podziemnego składowania odpadów.

2.Ustawa określa także wymagania w zakresie ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz innych elementów środowiska w związku z wykonywaniem działalności, o której mowa w ust. 1.
art. 2
1.Przepisy ustawy, z wyjątkiem działu III, stosuje się odpowiednio do:

1)budowy, rozbudowy oraz utrzymywania systemów odwadniania zlikwidowanych zakładów górniczych;

2)robót prowadzonych w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych, wymienionych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, w celach innych niż określone ustawą, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych;

3)robót podziemnych prowadzonych w celach naukowych, badawczych, doświadczalnych i szkoleniowych na potrzeby geologii i górnictwa;

4)drążenia tuneli z zastosowaniem techniki górniczej;

5)likwidacji obiektów, urządzeń oraz instalacji, o których mowa w pkt 1-4.

2.Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zlikwidowane podziemne zakłady górnicze, o których mowa w ust. 1 pkt 2, kierując się warunkami naturalnymi i technicznymi występującymi w tych zakładach, a także potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia osób w nich przebywających.

3.Przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio do podmiotów, które uzyskały inne niż koncesja decyzje stanowiące podstawę wykonywania działalności regulowanej ustawą.
art. 3
Ustawy nie stosuje się do:

1)korzystania z wód w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami;

2)wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykorzystania ciepła Ziemi, poza obszarami górniczymi;

3)badań naukowych i działalności dydaktycznej, prowadzonych bez wykonywania robót geologicznych;

4)pozyskiwania okazów minerałów, skał i skamielin w celach naukowych, kolekcjonerskich i dydaktycznych, prowadzonego bez wykonywania robót górniczych;

5)wykonywania robót związanych ze sztucznym zasilaniem strefy brzegowej piaskiem, pochodzącym z osadów dennych obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej;

6)wydobywania kruszywa w zakresie niezbędnym do wykonania pilnych prac zabezpieczających przed powodzią w czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej;

7)ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych bez wykonywania robót geologicznych.
art. 4
1.Przepisów działu III-VIII oraz art. 168-174 nie stosuje się do wydobywania piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jeżeli jednocześnie wydobycie:

1)będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;

2)nie będzie większe niż 10 m3w roku kalendarzowym;

3)nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

2.Ten, kto zamierza podjąć wydobywanie, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym starostę, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania.

3.W przypadku naruszenia wymagań określonych w ust. 1 i 2:

1)właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, nakazuje wstrzymanie wydobywania kopaliny; kopię tej decyzji niezwłocznie przekazuje się staroście;

2)starosta ustala prowadzącemu taką działalność opłatę podwyższoną, o której mowa w art. 140 ust. 3 pkt 3.
art. 168 PrGeologGórnicze

art. 169 PrGeologGórnicze

art. 170 PrGeologGórnicze

art. 170 PrGeologGórnicze

art. 171 PrGeologGórnicze

art. 172 PrGeologGórnicze

art. 173 PrGeologGórnicze

art. 174 PrGeologGórnicze

art. 5
1.Kopalinami nie są wody, z wyjątkiem wód leczniczych, wód termalnych i solanek.

2.Wodą:

1)leczniczą jest woda podziemna, która pod względem chemicznym i mikrobiologicznym nie jest zanieczyszczona, cechuje się naturalną zmiennością cech fizycznych i chemicznych, o zawartości:

a)rozpuszczonych składników mineralnych stałych - nie mniej niż 1000 mg/dm3lub

b)jonu żelazawego - nie mniej niż 10 mg/dm3(wody żelaziste), lub

c)jonu fluorkowego - nie mniej niż 2 mg/dm3(wody fluorkowe), lub

d)jonu jodkowego - nie mniej niż 1 mg/dm3(wody jodkowe), lub

e)siarki dwuwartościowej - nie mniej niż 1 mg/dm3(wody siarczkowe), lub

f)kwasu metakrzemowego - nie mniej niż 70 mg/dm3(wody krzemowe), lub

g)radonu - nie mniej niż 74 Bq/dm3(wody radonowe), lub

h)dwutlenku węgla niezwiązanego - nie mniej niż 250 mg/dm3, z tym że od 250 do 1000 mg/dm3to wody kwasowęglowe, a powyżej 1000 mg/dm3to szczawa;

2)termalną jest woda podziemna, która na wypływie z ujęcia ma temperaturę nie mniejszą niż 20°C.

3.Solanką jest woda podziemna o zawartości rozpuszczonych składników mineralnych stałych, nie mniejszej niż 35 g/dm3.

4.Wodami leczniczymi, wodami termalnymi i solankami nie są wody pochodzące z odwadniania wyrobisk górniczych.

następne przepisy