poprzednie przepisy

art. 24
Dane dziedzinowe ucznia w związku z podjęciem studiów wyższych obejmują nazwę uczelni i kierunek studiów, na który absolwent został przyjęty, oraz formę studiów, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5.
art. 25
Dane dziedzinowe ucznia w związku z egzaminami na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanymi przez izby rzemieślnicze, obejmują informację o uzyskaniu tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie, z określeniem zawodu, w którym tytuł został uzyskany.
art. 26
Dane dziedzinowe ucznia w związku z uzyskiwaniem i uzupełnianiem przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych obejmują informację o tytule zawodowym uzyskanym na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 68c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z określeniem zawodu, w którym tytuł został uzyskany.
art. 26a
1. W lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, w zbiorach danych uczniów, są gromadzone dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe ucznia korzystającego z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez poradnię, obejmujące:

1) rodzaj diagnozy sporządzonej przez poradnię;

2) rodzaj zajęć organizowanych przez poradnię, w których uczeń uczestniczy;

3) wydanie opinii innych niż opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, z określeniem rodzaju tych opinii;

4) numer i datę wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz informację o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku niepełnosprawności sprzężonych — współwystępujących niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym;

5) informację, czy dane, o których mowa w pkt 1-4, dotyczą dziecka do 3 roku życia, dziecka w wieku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w tym objętego rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz ucznia, z podaniem typu szkoły i klasy, do której uczeń uczęszcza.

2. W lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, w zbiorach danych uczniów, są gromadzone dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, obejmujące informację o objęciu ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, z określeniem form tej pomocy

3. W lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez szkołę, w zbiorach danych uczniów, są gromadzone dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe ucznia, obejmujące:

1) informację o objęciu ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez szkołę, z określeniem form tej pomocy;

2) informację o uczestniczeniu ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.

art. 26b
1. Poradnia psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnia specjalistyczna, gromadzi w lokalnej bazie danych SIO, w zbiorach danych uczniów, dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe uczniów, o których mowa w art. 26a ust. 1, po pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia z danymi osobowymi ucznia zawartymi w zbiorze PESEL.

2. W celu weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia poradnia psychologiczno-pedagogiczna przekazuje te dane do bazy danych SIO.

3. Dane identyfikacyjne ucznia przekazane do bazy danych SIO w celu weryfikacji są czasowo przechowane w bazie danych SIO i po dokonaniu weryfikacji zostają z niej usunięte.

4. W przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest obowiązana do wyjaśnienia stanu faktycznego oraz ponownego przekazania do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych tego ucznia. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL, poradnia psychologiczno-pedagogiczną gromadzi w lokalnej bazie danych SIO dane identyfikacyjne wraz z danymi dziedzinowymi tego ucznia.

następne przepisy