poprzednie przepisy


Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

art. 22
1.Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kontroli i monitorowania systemu kontroli, na lata 2013-2022 wynosi 51.208 tys. zł, z tym że w roku:

1) 2013 - 5.639 tys. zł;

2) 2014 - 4.843 tys. zł;

3) 2015 - 4.893 tys. zł;

4) 2016 - 4.946 tys. zł;

5) 2017 - 5.000 tys. zł;

6) 2018 - 5.057 tys. zł;

7) 2019 - 5.115 tys. zł;

8) 2020 - 5.175 tys. zł;

9) 2021 - 5.238 tys. zł;

10) 2022 - 5.302 tys. zł.

2.W przypadku zagrożenia przekroczenia limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, na dany rok budżetowy, zastosowany zostanie mechanizm korygujący polegający na racjonalizacji częstotliwości wykonywania czynności w ramach kontroli sprawowanej przez organy kontrolujące.

3.Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest odpowiednio Prezes UOKiK lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4.Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, jest odpowiednio Prezes UOKiK lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
art. 23
Wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji technicznej oraz stosowania etykiet i kart dla urządzeń wykorzystujących energię, określone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w przepisach wydanych na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne zachowują moc do dnia wejścia w życie aktu delegowanego.
art. 52 ust.5 PrEnerg

art. 24
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu