poprzednie przepisy

art. 39
1. Organy administracji probierczej mogą upoważnić przewodniczącego zespołu kontrolującego do wydania, w ich imieniu, w toku kontroli decyzji i postanowień, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2.

2. Decyzja, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

art. 40
Zespół kontrolujący jest uprawniony do wstępu do obiektów i pomieszczeń na terenie kontrolowanego przedsiębiorcy oraz poruszania się w nich bez obowiązku uzyskiwania przepustki przewidzianej regulaminami wewnętrznymi oraz nie podlega przewidzianej tymi regulaminami rewizji osobistej.
art. 41
1. Zespół kontrolujący dokonuje ustaleń na podstawie zebranych w trakcie kontroli informacji i wyjaśnień uzyskanych od kontrolowanego przedsiębiorcy i jego pracowników oraz zgromadzonych dowodów, w szczególności dokumentów i zabezpieczonych wyrobów z metali szlachetnych.

2. Zespół kontrolujący jest uprawniony do:

1) dokonywania oględzin wyrobów z metali szlachetnych wprowadzonych do obrotu;

2) badania dokumentów oraz zbierania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli;

3) zabezpieczenia wyrobów z metali szlachetnych;

4) gromadzenia oraz zabezpieczenia dowodów naruszenia przepisów ustawy;

5) nakładania grzywien w drodze mandatu karnego albo kierowania wniosków o ukaranie do właściwego organu orzekającego w sprawach o wykroczenia.

3. Zespół kontrolujący dokonuje zabezpieczenia wyrobów z metali szlachetnych oraz innych dowodów naruszenia przepisów ustawy w przypadku wyrobów:

1) o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a, oraz innych dowodów naruszenia przepisów ustawy — przez umieszczenie ich w pakiecie i nałożenie pieczęci oraz oddanie na przechowanie kontrolowanemu przedsiębiorcy z poleceniem niezwłocznego dostarczenia do właściwego okręgowego urzędu probierczego;

2) o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. b — przez pobranie ich za pokwitowaniem do właściwego okręgowego urzędu probierczego.

4. Zabezpieczenia wyrobów z metali szlachetnych, o których mowa w ust. 3, dokonuje się na czas niezbędny do przeprowadzenia czynności mających na celu ustalenie i wyjaśnienie okoliczności sprawy będącej przedmiotem kontroli, nie dłużej jednak niż na okres 30 dni, licząc od dnia dostarczenia pakietu do właściwego okręgowego urzędu probierczego albo pobrania za pokwitowaniem.
art. 42
1. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół kontroli.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, z uwzględnieniem czasu trwania przerwy w kontroli;

2) oznaczenie organu kontrolującego;

3) imiona i nazwiska członków zespołu kontrolującego;

4) wskazanie numeru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

5) nazwę i adres kontrolowanego przedsiębiorcy;

6) określenie zakresu kontroli;

7) wskazanie ustaleń kontroli;

8) pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli;

9) pouczenie o prawie do odmowy podpisania protokołu;

10) podpisy członków zespołu kontrolującego.

3. Protokół kontroli sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymuje kontrolowany przedsiębiorca albo osoba przez niego upoważniona.

4. Protokół kontroli podpisują członkowie zespołu kontrolującego i kontrolowany przedsiębiorca.

5. W razie odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego przedsiębiorcę przewodniczący zespołu kontrolującego sporządza w protokole adnotację w tej sprawie.

6. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego przedsiębiorcę nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.
art. 43
W uzasadnionych przypadkach, jeżeli zespół kontrolujący natrafi na opór, który uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie czynności kontrolnych, może wezwać do pomocy funkcjonariuszy Policji.

następne przepisy