poprzednie przepisy

art. 42
1. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół kontroli.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, z uwzględnieniem czasu trwania przerwy w kontroli;

2) oznaczenie organu kontrolującego;

3) imiona i nazwiska członków zespołu kontrolującego;

4) wskazanie numeru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

5) nazwę i adres kontrolowanego przedsiębiorcy;

6) określenie zakresu kontroli;

7) wskazanie ustaleń kontroli;

8) pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli;

9) pouczenie o prawie do odmowy podpisania protokołu;

10) podpisy członków zespołu kontrolującego.

3. Protokół kontroli sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymuje kontrolowany przedsiębiorca albo osoba przez niego upoważniona.

4. Protokół kontroli podpisują członkowie zespołu kontrolującego i kontrolowany przedsiębiorca.

5. W razie odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego przedsiębiorcę przewodniczący zespołu kontrolującego sporządza w protokole adnotację w tej sprawie.

6. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego przedsiębiorcę nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.
art. 43
W uzasadnionych przypadkach, jeżeli zespół kontrolujący natrafi na opór, który uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie czynności kontrolnych, może wezwać do pomocy funkcjonariuszy Policji.
art. 44
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459).
USwobodDziałGosp

art. 55 PrProbiercze


Rozdział 7

Przepisy karne

art. 45
Kto wbrew przepisom art. 4 wprowadza do obrotu wyroby z metali szlachetnych lub dokonuje obrotu nimi, podlega karze grzywny.
art. 4 PrProbiercze


następne przepisy