poprzednie przepisy

art. 9
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w zakresie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.
art. 10
1.Podmiot - w stosunku do którego obowiązek przekazania organowi kontroli obrotu informacji, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy - przekazuje tę informację na zasadach dotychczasowych.

2.Podmiot - w stosunku do którego obowiązek przekazania organowi kontroli obrotu informacji, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, powstał po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy - przekazuje organowi kontroli obrotu pierwszą informację, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za rok 2013 do końca I kwartału 2014 r.

3.Podmiot sporządza pierwszy raport, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za rok 2013 i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych do końca kwietnia 2014 r.

4.Minister właściwy do spraw zagranicznych sporządza pierwsze sprawozdanie, o którym mowa w art. 27c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za rok 2013 i przekazuje właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej oraz publikuje do końca III kwartału 2014 r.
art. 11
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6 ust. 5 i 6, art. 9 ust. 6, art. 11 ust. 7, art. 20 ust. 2, art. 21c ust. 8, art. 22 ust. 7, art. 24 ust. 4, art. 25 ust. 2 i art. 26 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 6a ust. 3, art. 6b, art. 9 ust. 8, art. 11 ust. 8, art. 20 ust. 2, art. 21c ust. 9, art. 22 ust. 7, art. 24 ust. 5, art. 25 ust. 4 i art. 26 ust. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 12
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu