poprzednie przepisy

art. 3
W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z późn. zm.) w art. 5 w ust. 1 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) określonych w art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2012 r. poz. 707),".
art. 4
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.) w art. 2 w ust. 1 w pkt 6 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym, określonym w art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2012 r. poz. 707) ".
art. 5
1.Zezwolenia indywidualne i zezwolenia globalne wydane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia.

2.Potwierdzone oświadczenia końcowego użytkownika, certyfikaty importowe i certyfikaty weryfikacji dostawy wydane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.
art. 6
1.Do spraw wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2.Do spraw wszczętych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
art. 7
1.Certyfikat zgodności, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wydany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do czasu jego wygaśnięcia.

2.U przedsiębiorcy, w stosunku do którego, w okresie ważności certyfikatu zgodności rozpoczynającym się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przeprowadzono co najmniej 3 kontrole na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, do czasu upływu tego okresu nie przeprowadza się kontroli.

następne przepisy