poprzednie przepisy

art. 5
1.Zezwolenia indywidualne i zezwolenia globalne wydane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia.

2.Potwierdzone oświadczenia końcowego użytkownika, certyfikaty importowe i certyfikaty weryfikacji dostawy wydane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.
art. 6
1.Do spraw wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2.Do spraw wszczętych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
art. 7
1.Certyfikat zgodności, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wydany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do czasu jego wygaśnięcia.

2.U przedsiębiorcy, w stosunku do którego, w okresie ważności certyfikatu zgodności rozpoczynającym się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przeprowadzono co najmniej 3 kontrole na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, do czasu upływu tego okresu nie przeprowadza się kontroli.
art. 8
Kontrolę, o której mowa w art. 28 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętą i niezakończoną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzi się według przepisów dotychczasowych.
art. 9
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w zakresie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.

następne przepisy