poprzednie przepisy

art. 2
Do oddawania do użytkowania dróg, jezdni, odcinków drogi lub drogowych obiektów inżynierskich realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę stosuje się przepisy art. 32 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
art. 3
1. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, na wniosek zarządcy drogi stosuje się art. 32 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
art. 4
Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dróg, jezdni, odcinków drogi lub drogowych obiektów inżynierskich, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą być wydane do dnia 30 czerwca 2012 r.
art. 5
Ustawa wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

koniec tekstu