poprzednie przepisy

art. 5
1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań przejętych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz wojewodów po likwidacji delegatur wynosi:

1) w 2012 r. - 8.667 tys. zł;

2) w 2013 r. - 5.967 tys. zł;

3) w 2014 r. - 6.116 tys. zł;

4) w 2015 r. - 6.269 tys. zł;

5) w 2016 r. - 6.426 tys. zł;

6) w 2017 r. - 6.587 tys. zł;

7) w 2018 r. - 6.745 tys. zł;

8) w 2019 r. - 6.907 tys. zł;

9) w 2020 r. - 7.073 tys. zł;

10) w 2021 r. - 7.243 tys. zł.

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.

3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków obniża wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach zgodna jest z planem finansowym przepisu ust. 3 nie stosuje się.
art. 6
Wykonywane dotychczas przez dyrektorów delegatur zadania:

1) określone w art. 7b ust. 1 ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą - realizuje wojewoda;

2) inne niż określone w pkt 1 - realizuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.
art. 7
Dyrektorzy delegatur do dnia 30 kwietnia 2012 r. przekażą protokolarnie wojewodzie dokumentację dotyczącą spraw, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
art. 8
Przepisy wykonawcze dotyczące Funduszu Skarbu Państwa, wydane na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 4, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 56 ust.6 UKomercPrywat

art. 9
Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2012 r., z wyjątkiem art. 7, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu