poprzednie przepisy

art. 4
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 w ust. 7 uchyla się pkt 3;

2) w art. 56:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Fundusz Skarbu Państwa, na rachunku którego gromadzi się:

a) 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków,

b) opłaty z tytułu egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz odsetki od tych środków,

c) środki uzyskane przez wojewodę z tytułu wykonywania zadań, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych i postępowania upadłościowego, podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa, kosztów przeprowadzania egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, kosztów realizacji wykonywanych przez wojewodów zadań, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, oraz na wykonywanie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa innych ustawowo określonych zadań, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,",

b) w ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"W przypadku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, rozporządzenie określi również sposób postępowania w zakresie uzupełnienia środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych i postępowania upadłościowego oraz postępowania w zakresie pokrywania i rozliczania kosztów realizacji zadań, o którym mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.".
UKomercPrywat

art. 5
1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań przejętych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz wojewodów po likwidacji delegatur wynosi:

1) w 2012 r. - 8.667 tys. zł;

2) w 2013 r. - 5.967 tys. zł;

3) w 2014 r. - 6.116 tys. zł;

4) w 2015 r. - 6.269 tys. zł;

5) w 2016 r. - 6.426 tys. zł;

6) w 2017 r. - 6.587 tys. zł;

7) w 2018 r. - 6.745 tys. zł;

8) w 2019 r. - 6.907 tys. zł;

9) w 2020 r. - 7.073 tys. zł;

10) w 2021 r. - 7.243 tys. zł.

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.

3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków obniża wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach zgodna jest z planem finansowym przepisu ust. 3 nie stosuje się.
art. 6
Wykonywane dotychczas przez dyrektorów delegatur zadania:

1) określone w art. 7b ust. 1 ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą - realizuje wojewoda;

2) inne niż określone w pkt 1 - realizuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.
art. 7
Dyrektorzy delegatur do dnia 30 kwietnia 2012 r. przekażą protokolarnie wojewodzie dokumentację dotyczącą spraw, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
art. 8
Przepisy wykonawcze dotyczące Funduszu Skarbu Państwa, wydane na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 4, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 56 ust.6 UKomercPrywat


następne przepisy