poprzednie przepisy

art. 3
1. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Prezes Rady Ministrów.

2. Czynności wynikające z nadzoru nad Ośrodkiem wykonuje, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rozdział 2Organy i organizacja Ośrodka


art. 4
Organami Ośrodka są:

1) Dyrektor Ośrodka;

2) Rada Ośrodka.
art. 5
1. Dyrektor Ośrodka kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor Ośrodka powołuje nie więcej niż trzech swoich zastępców i wyznacza zakres ich zadań.

3. Dyrektor Ośrodka przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdanie z działalności Ośrodka w roku poprzednim.
art. 6
1. Rada Ośrodka przedstawia kandydata lub kandydatów na stanowisko Dyrektora Ośrodka w terminie 3 miesięcy od dnia powstania wakatu na tym stanowisku.

2. Dyrektora Ośrodka powołuje Prezes Rady Ministrów spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Ośrodka.

3. Prezes Rady Ministrów odwołuje Dyrektora Ośrodka w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 7 pkt 1, 3 i 4.

4. Prezes Rady Ministrów może w każdym czasie odwołać Dyrektora Ośrodka.

następne przepisy