poprzednie przepisy

art. 6
1. Rada Ośrodka przedstawia kandydata lub kandydatów na stanowisko Dyrektora Ośrodka w terminie 3 miesięcy od dnia powstania wakatu na tym stanowisku.

2. Dyrektora Ośrodka powołuje Prezes Rady Ministrów spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Ośrodka.

3. Prezes Rady Ministrów odwołuje Dyrektora Ośrodka w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 7 pkt 1, 3 i 4.

4. Prezes Rady Ministrów może w każdym czasie odwołać Dyrektora Ośrodka.
art. 7
Dyrektorem Ośrodka może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych;

2) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi oraz doświadczenie zawodowe w zakresie zadań Ośrodka określonych w art. 2;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nie została ukarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
art. 8
1. Do zadań Rady Ośrodka należy:

1) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów kandydata lub kandydatów na stanowisko Dyrektora Ośrodka;

2) opiniowanie projektów rocznych planów finansowych oraz projektów rocznych planów działalności Ośrodka;

3) opiniowanie sprawozdania finansowego Ośrodka oraz sprawozdania z rocznej działalności Ośrodka;

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności Ośrodka, przedstawionych przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Dyrektora Ośrodka lub z własnej inicjatywy.

2. Rada Ośrodka ma prawo wglądu do dokumentów Ośrodka i może żądać niezbędnych informacji od Dyrektora Ośrodka.
art. 9
1. W skład Rady Ośrodka wchodzi siedmiu członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów.

2. W skład Rady Ośrodka wchodzą:

1) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zagranicznych;

4) cztery osoby powoływane na okres kadencji.

3. Kadencja członków Rady Ośrodka, o których mowa w ust. 2 pkt 4, trwa 6 lat, z tym że co 3 lata kończy się kadencja połowy z nich.

4. Powołanie członków Rady Ośrodka, o których mowa w ust. 2 pkt 4, z uwagi na upływ kadencji dotychczasowych członków Rady Ośrodka, następuje na wniosek pozostałych członków Rady Ośrodka.

5. Członkowie Rady Ośrodka, o których mowa w ust. 2 pkt 4, mogą pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
art. 10
1. Prezes Rady Ministrów odwołuje członków Rady Ośrodka w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 3.

2. Prezes Rady Ministrów może w każdym czasie odwołać członków Rady Ośrodka, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1-3.

3. W przypadku odwołania członka Rady Ośrodka, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 4, lub jego śmierci, Prezes Rady Ministrów powołuje nowego członka Rady na okres do końca kadencji.

następne przepisy