poprzednie przepisy

art. 9
1. W skład Rady Ośrodka wchodzi siedmiu członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów.

2. W skład Rady Ośrodka wchodzą:

1) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zagranicznych;

4) cztery osoby powoływane na okres kadencji.

3. Kadencja członków Rady Ośrodka, o których mowa w ust. 2 pkt 4, trwa 6 lat, z tym że co 3 lata kończy się kadencja połowy z nich.

4. Powołanie członków Rady Ośrodka, o których mowa w ust. 2 pkt 4, z uwagi na upływ kadencji dotychczasowych członków Rady Ośrodka, następuje na wniosek pozostałych członków Rady Ośrodka.

5. Członkowie Rady Ośrodka, o których mowa w ust. 2 pkt 4, mogą pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
art. 10
1. Prezes Rady Ministrów odwołuje członków Rady Ośrodka w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 3.

2. Prezes Rady Ministrów może w każdym czasie odwołać członków Rady Ośrodka, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1-3.

3. W przypadku odwołania członka Rady Ośrodka, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 4, lub jego śmierci, Prezes Rady Ministrów powołuje nowego członka Rady na okres do końca kadencji.
art. 11
Członkiem Rady Ośrodka może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych;

2) wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym w zakresie zadań Ośrodka określonych w art. 2;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
art. 12
1. Powołanie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

2. Wynagrodzenie Dyrektora Ośrodka ustala Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wynagrodzenie zastępców Dyrektora Ośrodka ustala Dyrektor Ośrodka, po zasięgnięciu opinii Rady Ośrodka.
KP

art. 13
Zamiejscowym członkom Rady Ośrodka przysługuje zwrot kosztów udziału w posiedzeniach Rady, zgodnie z przepisami w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

następne przepisy