poprzednie przepisy

art. 15
1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego, ustalanego w układzie zadaniowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

2. Projekt planu finansowego na następny rok budżetowy opracowuje Dyrektor Ośrodka, z uwzględnieniem terminów określanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych dla materiałów do projektu ustawy budżetowej.

3. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka w okresie od dnia 1 stycznia do dnia zatwierdzenia planu finansowego Ośrodka przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowi projekt tego planu, zaopiniowany przez Radę Ośrodka.
UFinansePubl


Rozdział 4Przepisy przejściowe i końcowe


art. 16
1. Z dniem wejścia w życie ustawy likwiduje się państwową jednostkę budżetową "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia".

2. Czynności związane z likwidacją państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia", w szczególności inwentaryzację składników majątkowych i niemajątkowych, zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdań, wykonuje Dyrektor Ośrodka, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Bilans zamknięcia państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia" staje się bilansem otwarcia Ośrodka.
art. 17
Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) składniki majątkowe i niemajątkowe państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia" przejmuje Ośrodek;

2) należności i zobowiązania państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia" stają się należnościami i zobowiązaniami Ośrodka.
art. 18
Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) dyrektor państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia" staje się Dyrektorem Ośrodka;

2) ustaje członkostwo dotychczasowych członków Rady państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia";

3) pracownicy państwowej jednostki budżetowej "Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia" stają się pracownikami Ośrodka; przepis art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje się odpowiednio.
art. 231 KP


następne przepisy