poprzednie przepisy

art. 8
1. Do zadań Rady Ośrodka należy:

1) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów kandydata lub kandydatów na stanowisko Dyrektora Ośrodka;

2) opiniowanie projektów rocznych planów finansowych oraz projektów rocznych planów działalności Ośrodka;

3) opiniowanie sprawozdania finansowego Ośrodka oraz sprawozdania z rocznej działalności Ośrodka;

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności Ośrodka, przedstawionych przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Dyrektora Ośrodka lub z własnej inicjatywy.

2. Rada Ośrodka ma prawo wglądu do dokumentów Ośrodka i może żądać niezbędnych informacji od Dyrektora Ośrodka.
art. 9
1. W skład Rady Ośrodka wchodzi siedmiu członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów.

2. W skład Rady Ośrodka wchodzą:

1) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zagranicznych;

4) cztery osoby powoływane na okres kadencji.

3. Kadencja członków Rady Ośrodka, o których mowa w ust. 2 pkt 4, trwa 6 lat, z tym że co 3 lata kończy się kadencja połowy z nich.

4. Powołanie członków Rady Ośrodka, o których mowa w ust. 2 pkt 4, z uwagi na upływ kadencji dotychczasowych członków Rady Ośrodka, następuje na wniosek pozostałych członków Rady Ośrodka.

5. Członkowie Rady Ośrodka, o których mowa w ust. 2 pkt 4, mogą pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
art. 10
1. Prezes Rady Ministrów odwołuje członków Rady Ośrodka w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 3.

2. Prezes Rady Ministrów może w każdym czasie odwołać członków Rady Ośrodka, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1-3.

3. W przypadku odwołania członka Rady Ośrodka, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 4, lub jego śmierci, Prezes Rady Ministrów powołuje nowego członka Rady na okres do końca kadencji.
art. 11
Członkiem Rady Ośrodka może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych;

2) wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym w zakresie zadań Ośrodka określonych w art. 2;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
art. 12
1. Powołanie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

2. Wynagrodzenie Dyrektora Ośrodka ustala Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wynagrodzenie zastępców Dyrektora Ośrodka ustala Dyrektor Ośrodka, po zasięgnięciu opinii Rady Ośrodka.
KP


następne przepisy