poprzednie przepisy

art. 2
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.) w art. 18 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Prokuratora Generalnego, określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji zadań związanych ze współpracą prokuratury z organizacjami międzynarodowymi lub ponadnarodowymi działającymi na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów konstytuujących organizacje międzynarodowe ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, mając na uwadze konieczność prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z tych umów lub aktów prawa stanowionego przez organizację międzynarodową powołaną do zwalczania przestępczości, w szczególności określenia sposobu wymiany informacji między państwami członkowskimi tych organizacji i organami tych organizacji, realizacji wniosków o pomoc prawną, ochrony przetwarzanych danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzanych danych.".
UProkuratura

art. 3
W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, z późn. zm.) w art. 12:

1) w ust. 1 po pkt 6b dodaje się pkt 6c w brzmieniu:

"6c) informację o przejęciu do wykonania kary orzeczonej przez właściwy organ sądowy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w tym oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, państwa wydania orzeczenia, sygnaturę akt sprawy oraz datę wydania orzeczenia;";

2) w ust. 2 w pkt 35 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 36 w brzmieniu:

"36) przekazaniu do wykonania orzeczonej kary właściwemu organowi sądowemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz o jej wykonaniu przez ten organ.".
UKrajRejK

art. 4
1. Rozdziałów 66f i 66g Kodeksu postępowania karnego nie stosuje się do orzeczeń wydanych przed dniem 5 grudnia 2011 r.

2. Przewidzianego w art. 611t § 5 pkt 1 i art. 611tk § 1 pkt 3 lit. a Kodeksu postępowania karnego wyjątku od obowiązku uzyskania zgody skazanego na przekazanie nie stosuje się do orzeczeń wydanych przed dniem 5 grudnia 2016 r. wobec obywatela polskiego.
art. 611t KPK

art. 5
1. W latach 2012-2021 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 243.740 tys. zł, z tym że w:

1) 2012 r. - 0 zł;

2) 2013 r. - 22.400 tys. zł;

3) 2014 r. - 20.800 tys. zł;

4) 2015 r. - 14.400 tys. zł;

5) 2016 r. - 7.875 tys. zł;

6) 2017 r. - 33.546 tys. zł;

7) 2018 r. - 34.686 tys. zł;

8) 2019 r. - 35.865 tys. zł;

9) 2020 r. - 37.084 tys. zł;

10) 2021 r. - 37.084 tys. zł.

2. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, jest Minister Sprawiedliwości.
art. 6
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r

koniec tekstu