poprzednie przepisy

art. 2
1. Do przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, w których w okresie od dnia 5 czerwca 2009 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 18 lub art. 19 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zostały zawarte porozumienia lub zmienione porozumienia obowiązujące, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ze względu na zmiany struktury przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw zostało zmienione porozumienie, o którym mowa w art. 38 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Do porozumień, o których mowa w ust. 1, zawartych lub zmienionych w okresie od dnia 5 czerwca 2009 r. do dnia 5 czerwca 2011 r. oraz do porozumień, o których mowa w ust. 2, które przed terminem ich wygaśnięcia zostaną zmienione lub zostanie przedłużony okres ich obowiązywania stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Strony porozumień, o których mowa w ust. 1, zawartych lub zmienionych od dnia 6 czerwca 2011 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, obowiązane są dostosować treść porozumień do przepisów niniejszej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
art. 18 UEurRadyZakł

art. 19 UEurRadyZakł

art. 38 UEurRadyZakł

art. 3
Specjalny zespół negocjacyjny powołany przed dniem wejścia w życie ustawy działa do czasu zawarcia porozumienia o ustanowieniu europejskiej rady zakładowej lub ustaleniu sposobu informowania pracowników i konsultacji z pracownikami, nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia podjęcia inicjatywy przez zarząd centralny lub złożenia przez pracowników wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.
art. 6 UEurRadyZakł

art. 4
Europejska rada zakładowa powołana przed dniem wejścia w życie ustawy działa do końca kadencji.
art. 5
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu