poprzednie przepisy

art. 3
Ukończenie przed dniem 1 października 2012 r. studiów podyplomowych, w których programie uwzględniono minimum programowe dla specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, uznaje się za równoznaczne z uzyskaniem przez absolwentów tych studiów specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

art. 4
1. Wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zezwolenia warunkowe na prowadzenie domu pomocy społecznej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej zachowują moc, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

2. Domy pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, o których mowa w ust. 1, są obowiązane w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dostosowania programów naprawczych.
art. 5
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 52 ust. 3 i art. 118 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 52 ust. 3 i art. 118a ustawy zmienianej w art. 1, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 6
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 4, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 grudnia 2010 r.;

2) art. 1 pkt 22 i 27 oraz art. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2012 r.;

3) art. 1 pkt 26, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2013 r.;

4) art. 1 pkt 18, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

koniec tekstu