poprzednie przepisy

art. 18
W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507 oraz z 2010 r. Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726) wprowadza się następujące zmiany:1) w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:„1) rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oraz środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanych dalej „emeryturami kapitałowymi”;”;2) w art. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:„2) art. 100, art. 101, art. 103a, art. 114, art. 115, art. 116 ust. 1b, 1c, 1d i 2, art. 118, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 124, art. 128–130, art. 132, art. 133–144 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”;3) w art. 7:a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:„Ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oraz środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanym dalej „subkontem”, przysługuje emerytura kapitałowa w postaci:”,b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:„4. Emerytura kapitałowa w części pochodzącej ze środków:1) zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych – jest finansowana z tych środków;2) zewidencjonowanych na subkoncie – jest finansowana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”;4) w art. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:„2) suma środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego oraz środków zewidencjonowanych na subkoncie, ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego.”;5) w art. 9:a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:„3) w przypadku wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym oraz środków zewidencjonowanych na subkoncie.”,b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:„1a. W przypadku wyczerpania jedynie środków:1) zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym – okresowa emerytura kapitałowa jest wypłacana w części obliczonej ze środków zewidencjonowanych na subkoncie;2) zewidencjonowanych na subkoncie – okresowa emerytura kapitałowa jest wypłacana w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym.”;6) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:„2. Kwota hipotetycznej emerytury kapitałowej stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia sumy środków zewidencjonowanych na subkoncie oraz składki przez średnie dalsze trwanie życia, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”;7) w art. 11 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:„1. W przypadku gdy członek otwartego funduszu emerytalnego nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 8 pkt 2 albo art. 10 ust. 1 pkt 2:1) otwarty fundusz emerytalny przekazuje środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego do funduszu emerytalnego;2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje na koncie ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:a) środki, o których mowa w pkt 1,b) środki zewidencjonowane na subkoncie.2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego jako składka na ubezpieczenie emerytalne, na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o ustalenie prawa do emerytury, nie wcześniej jednak niż na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura.”;8) w art. 14 ust. 4–6 otrzymują brzmienie:„4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2, oraz informacji o kwocie środków zewidencjonowanych na subkoncie ustala prawo do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokość, jeżeli został spełniony warunek, o którym mowa w art. 8 pkt 2.5. W przypadku ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokości Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje otwarty fundusz emerytalny o ustalonej wysokości okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym.6. Otwarty fundusz emerytalny co miesiąc przekazuje na wskazany odrębny rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środki na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej, o których mowa w ust. 5.”;9) w art. 16:a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:„c) wysokości okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym,”,b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:„2) zawiadamiania przez otwarty fundusz emerytalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:a) kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego,b) wyczerpaniu się środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego,c) kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego niższej od wysokości okresowej emerytury kapitałowej wypłacanej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym,”;10) w art. 17 ust. 14 i 15 otrzymują brzmienie:„14. W przypadku ustalenia prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej i jej wysokości Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje składkę do wybranego funduszu dożywotnich emerytur kapitałowych oraz informuje ten fundusz o ustalonej wysokości dożywotniej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym.15. Fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych co miesiąc przekazuje na wskazany odrębny rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środki na wypłatę dożywotniej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym.”;11) art. 24 otrzymuje brzmienie:„Art. 24. Wysokość okresowej emerytury kapitałowej stanowi suma:1) ilorazu podanej przez otwarty fundusz emerytalny kwoty środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na dzień, o którym mowa w art. 8 pkt 2, i średniego dalszego trwania życia, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz2) ilorazu kwoty środków zewidencjonowanych na subkoncie ustalonych na dzień, o którym mowa w art. 8 pkt 2, i średniego dalszego trwania życia, o którym mowa w pkt 1.”;12) w art. 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie:„5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezwłocznie informuje otwarty fundusz emerytalny o zmienionej wysokości okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym.”;13) w art. 26 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:„1a. Waloryzacji podlegają odpowiednio części okresowej emerytury kapitałowej, o których mowa w art. 24.”;14) art. 27 otrzymuje brzmienie:„Art. 27. Wysokość dożywotniej emerytury kapitałowej stanowi suma, zaokrąglonych w górę do pełnych złotych, iloczynów zawartej w ofercie dożywotniej emerytury kapitałowej, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o ustalenie prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej, miesięcznej stawki dożywotniej emerytury kapitałowej, właściwej dla wieku emeryta oraz:1) wskaźnika wyliczonego jako wysokość środków zewidencjonowanych na subkoncie podzielonych przez tysiąc;2) wskaźnika wyliczonego jako wysokość składki podzielonej przez tysiąc.”;15) po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu:„Art. 30a. 1. Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o pieniężnej wartości środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, na który wpłacane są składki, w przypadku gdy środki te są niższe od wysokości okresowej emerytury kapitałowej wypłacanej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym.2. W razie gdy środki zgromadzone na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym lub na subkoncie są niższe od kwoty okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym lub ze środków zewidencjonowanych na subkoncie, okresową emeryturę kapitałową wypłaca się w kwocie nie wyższej niż kwota środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym lub na subkoncie, bez konieczności wydawania decyzji w sprawie wypłaty emerytury w niższej wysokości.”.
art. 19
W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) wprowadza się następujące zmiany:1) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:„1. Emeryturę pomostową wypłaca się za miesiąc kalendarzowy w terminach i na zasadach przewidzianych dla wypłaty emerytur określonych w art. 129, art. 130, art. 132–135, art. 136a ust. 2 i art. 136b ustawy o emeryturach i rentach z FUS.”;2) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:„1. W zakresie postępowania w sprawach emerytury pomostowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 114 i art. 116–128a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.”.
art. 20
W ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800) wprowadza się następujące zmiany:1) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:„1. Świadczenie wypłaca się za miesiąc kalendarzowy w terminach i na zasadach przewidzianych dla wypłaty emerytur określonych w art. 129, art. 130, art. 132–135 i art. 136b ustawy o emeryturach i rentach z FUS.”;2) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:„1. W zakresie postępowania w sprawach świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 114, art. 116 i art. 117–128a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.”.
art. 21
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odprowadza do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego część składki na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 7, wynoszącą:1) 2,3 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne należnej za okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r.;2) 2,8 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne należnej za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;3) 3,1 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne należnej za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.;4) 3,3 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne należnej za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
art. 22
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2016 r. na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 7, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje część składki na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 7, wynoszącą:1) 5,0 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne należnej za okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r.;2) 4,5 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne należnej za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;3) 4,2 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne należnej za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.;4) 4,0 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne należnej za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

następne przepisy