poprzednie przepisy

art. 27
Osobie, której przed dniem wejścia w życie ustawy przyznano okresową emeryturę kapitałową, i która po tym dniu podlegała ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym – na jej wniosek ustala się ponownie wysokość okresowej emerytury kapitałowej, w tym ze środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 7. Przepisy art. 25 ustawy zmienianej w art. 18 stosuje się odpowiednio.
art. 28
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy dotyczących podziału środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci ubezpieczonego stosuje się przepisy dotychczasowe.
art. 29
1. Do dnia 31 grudnia 2011 r. otwarte fundusze emerytalne dostosują swoje statuty do przepisów ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Otwarte fundusze emerytalne składają do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o wydanie zezwolenia na zmianę statutu, o której mowa w ust. 1, nie później niż do dnia 31 października 2011 r.

3. Do czasu uzgodnienia trybu i formy przesyłania informacji, o której mowa w art. 191 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, informacja jest przesyłana na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy.

4. Od dnia wejścia w życie ustawy powszechne towarzystwa emerytalne mogą podejmować czynności związane z uzyskaniem zezwolenia na utworzenie dobrowolnego funduszu emerytalnego.

5. Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego w sprawach, o których mowa w ust. 4, nie mogą wejść w życie przed dniem 1 stycznia 2012 r.
art. 30
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 14 ust. 3 i art. 22 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 9 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 3 i art. 22 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

2) art. 16 ustawy zmienianej w art. 18 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ustawy zmienianej w art. 18, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

– nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
art. 31
1. W okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. oszczędzający może przenieść środki zgromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Wartość przeniesionych środków stanowi wpłatę na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

2. Wpłata na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego środków, o których mowa w ust. 1, może podlegać odliczeniu od dochodu na zasadach określonych w ustawie zmienianej w art. 3. Nadwyżka ponad przysługujący w roku podatkowym limit odliczenia podlega odliczeniu w latach następnych.

3. W okresie dokonywania odliczeń od dochodu środków przeniesionych z indywidualnego konta emerytalnego na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego oszczędzającemu nie przysługuje prawo dokonywania wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

4. Do środków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 30a ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 3.


następne przepisy