poprzednie przepisy

art. 26
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła informację o stanie konta ubezpieczonego, o której mowa w art. 50 ustawy zmienianej w art. 7, łącznie za lata 2011 i 2012, w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r.
art. 27
Osobie, której przed dniem wejścia w życie ustawy przyznano okresową emeryturę kapitałową, i która po tym dniu podlegała ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym – na jej wniosek ustala się ponownie wysokość okresowej emerytury kapitałowej, w tym ze środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 7. Przepisy art. 25 ustawy zmienianej w art. 18 stosuje się odpowiednio.
art. 28
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy dotyczących podziału środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci ubezpieczonego stosuje się przepisy dotychczasowe.
art. 29
1. Do dnia 31 grudnia 2011 r. otwarte fundusze emerytalne dostosują swoje statuty do przepisów ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Otwarte fundusze emerytalne składają do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o wydanie zezwolenia na zmianę statutu, o której mowa w ust. 1, nie później niż do dnia 31 października 2011 r.

3. Do czasu uzgodnienia trybu i formy przesyłania informacji, o której mowa w art. 191 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, informacja jest przesyłana na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy.

4. Od dnia wejścia w życie ustawy powszechne towarzystwa emerytalne mogą podejmować czynności związane z uzyskaniem zezwolenia na utworzenie dobrowolnego funduszu emerytalnego.

5. Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego w sprawach, o których mowa w ust. 4, nie mogą wejść w życie przed dniem 1 stycznia 2012 r.
art. 30
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 14 ust. 3 i art. 22 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 9 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 3 i art. 22 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

2) art. 16 ustawy zmienianej w art. 18 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ustawy zmienianej w art. 18, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

– nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

następne przepisy