poprzednie przepisy

art. 7
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa:

1) prowadzi wykaz oznaczeń handlowych przyjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000, zwany dalej "wykazem oznaczeń";

2) ustala tymczasowe oznaczenia handlowe produktów rybnych, na zasadach i w terminach określonych w art. 2 rozporządzenia nr 2065/2001;

3) powiadamia Komisję Europejską o zmianach w wykazie oznaczeń oraz o ustalonych tymczasowych oznaczeniach handlowych produktów rybnych.

2. Wykaz oznaczeń zawiera, w odniesieniu do każdego produktu rybnego, następujące informacje:

1) nazwę handlową w języku polskim;

2) nazwę naukową w języku łacińskim;

3) kod 3-alfa ustalony przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa;

4) nazwę lokalną lub regionalną, jeżeli występują.

3. Wykaz oznaczeń jest jawny i udostępniany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
art. 8
1. Umieszczenia oznaczenia handlowego produktu rybnego w wykazie oznaczeń dokonuje się na pisemny wniosek składany do ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

2. Wniosek o umieszczenie w wykazie oznaczeń zawiera:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) nazwę naukową produktu rybnego w języku łacińskim, proponowaną nazwę handlową w języku polskim oraz nazwę lokalną lub regionalną, jeżeli nazwy takie występują;

3) uzasadnienie wniosku.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa zasięga w sprawie złożonego wniosku o umieszczenie w wykazie oznaczeń opinii jednostek naukowych działających w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Szefa Służby Celnej i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Opinie, o których mowa w ust. 3, są wydawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia ministra właściwego do spraw rybołówstwa o ich wydanie.

5. Opinie, o których mowa w ust. 3, zawierają:

1) stanowisko w sprawie akceptacji lub braku akceptacji zaproponowanej we wniosku o umieszczenie w wykazie oznaczeń nazwy handlowej produktu rybnego w języku polskim oraz nazwy lokalnej lub regionalnej, jeżeli została zaproponowana;

2) w przypadku braku akceptacji zaproponowanych nazw we wniosku o umieszczenie w wykazie oznaczeń - propozycje ich zmiany;

3) uzasadnienie wyrażonego stanowiska.

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa umieszcza oznaczenie handlowe w wykazie oznaczeń, biorąc pod uwagę opinie, o których mowa w ust. 3, wiedzę i terminologię naukową oraz stosowane tradycyjnie nazewnictwo produktów rybnych oraz mając na celu ochronę pewności obrotu handlowego, zapewnienie właściwej informacji dla konsumenta i zapobieżenie nieuczciwej konkurencji.

7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, o umieszczeniu oznaczenia handlowego w wykazie oznaczeń.

8. Odmowa umieszczenia oznaczenia handlowego w wykazie oznaczeń następuje w drodze decyzji.
art. 9
1. W przypadku otrzymania wniosku o umieszczenie w wykazie oznaczeń, minister właściwy do spraw rybołówstwa może ustalić tymczasowe oznaczenie handlowe, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, zgodnie z tym wnioskiem.

2. Ustalenie tymczasowego oznaczenia handlowego następuje w drodze decyzji.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w ust. 2, z chwilą umieszczenia oznaczenia handlowego danego produktu rybnego w wykazie oznaczeń albo z dniem, w którym decyzja o odmowie umieszczenia oznaczenia handlowego w wykazie oznaczeń stała się ostateczna.

Rozdział 3

Kodeksy dobrej praktyki rybackiej

art. 10
1. Kodeks dobrej praktyki rybackiej, zwany dalej "kodeksem", może być dobrowolnie opracowany i przyjęty do stosowania w celu zapewnienia standaryzacji prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, zrównoważonego korzystania z żywych zasobów wód, ograniczenia negatywnego lub zwiększenia pozytywnego wpływu gospodarki rybackiej na środowisko oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych produktów rybnych, regulując sprawy nieuregulowane w przepisach powszechnie obowiązujących.

2. Kodeks zawiera w szczególności:

1) określenie podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie, upowszechnienie i wdrożenie kodeksu oraz nadzór nad jego stosowaniem przez podmioty, które zobowiązały się do jego stosowania;

2) wskazanie zasad lub standardów dotyczących ochrony żywych zasobów wód, zarządzania tymi zasobami oraz rozwoju sektora rybackiego, ustanowionych przez organizacje międzynarodowe lub Unię Europejską, stanowiących podstawę opracowania kodeksu;

3) warunki i sposoby prowadzenia chowu, hodowli lub połowu określonego gatunku lub rodzaju ryb, w tym przetrzymywania i transportu ryb żywych;

4) warunki i sposoby dokonywania przeglądów lub weryfikacji postanowień kodeksu;

5) warunki stosowania kodeksu przez zainteresowane podmioty, w tym w zakresie poddawania się przeglądom i weryfikacjom przestrzegania jego postanowień;

6) określenie certyfikatu, znaku graficznego lub innego oznaczenia świadczącego o uczestnictwie podmiotów w stosowaniu kodeksu - jeżeli zostały przewidziane.

3. Kodeks może opracować:

1) organizacja producentów, związek organizacji producentów lub organizacja międzybranżowa wpisane do odpowiedniego rejestru, o którym mowa w art. 24 ust. 4;

2) organizacja społeczno-zawodowa właścicieli lub armatorów statków rybackich albo uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.);

3) jednostka naukowa prowadząca działalność w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;

4) stowarzyszenie, fundacja lub inna organizacja społeczna, której statutowym celem jest działanie w sektorze rybackim na rzecz poprawy warunków higieny, zdrowia ludzi i zwierząt oraz jakości produktów, a także zmniejszenia negatywnego oraz wspierania pozytywnego wpływu gospodarki rybackiej na środowisko.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 3, przeprowadzają publiczne konsultacje opracowanych przez nie projektów kodeksów przez upublicznienie ich treści oraz zasięgnięcie opinii innych podmiotów działających w sektorze rybackim.
art. 4 URybactwoŚródląd


następne przepisy