poprzednie przepisy

art. 30
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy w sprawach zatwierdzania programu operacyjnego, o którym mowa w art. 29 pkt 2.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa zatwierdza program operacyjny, jeżeli program:

1) zawiera informacje, o których mowa w art. 5 i 7 rozporządzenia nr 2508/2000 oraz dodatkowo w:

a) art. 1 i 2 rozporządzenia nr 2508/2000 - w przypadku organizacji producentów zrzeszającej producentów będących armatorami statków rybackich,

b) art. 3 i 4 rozporządzenia nr 2508/2000 - w przypadku organizacji producentów zrzeszającej producentów prowadzących chów lub hodowlę organizmów wodnych lub połowy ryb w wodach śródlądowych;

2) jest zgodny ze Wspólną Polityką Rybacką.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia programu operacyjnego w terminie określonym w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2508/2000.
art. 31
1. W przypadku przekazania informacji, o których mowa w art. 29 pkt 4, minister właściwy do spraw rybołówstwa może wezwać, w formie pisemnej, organizację producentów do dokonania zmian programu operacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 2508/2000.

2. Do zatwierdzenia zmiany programu operacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy o zatwierdzaniu programu operacyjnego.
art. 32
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa dokonuje sprawdzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia nr 2508/2000, i w przypadku stwierdzenia braków lub uchybień w zakresie określonym w art. 12 lit. a-c tego rozporządzenia wzywa organizację producentów, w formie pisemnej, do ich usunięcia lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 14 dni od dnia jego doręczenia.

2. W przypadku nieprzedłożenia sprawozdania albo nieusunięcia braków lub uchybień, minister właściwy do spraw rybołówstwa może przeprowadzić kontrolę organizacji producentów. Przepis art. 43 stosuje się odpowiednio.
art. 33
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy w sprawach zatwierdzania planu poprawy jakości i udzielania organizacji producentów szczególnego uznania, o których mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia nr 104/2000.

2. Przed zatwierdzeniem planu poprawy jakości minister właściwy do spraw rybołówstwa dokonuje sprawdzenia jego kompletności i zgodności ze Wspólną Polityką Rybacką oraz przesyła go Komisji Europejskiej w terminie określonym w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1924/2000 z dnia 11 września 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do udzielania szczególnego uznania organizacjom producentów w sektorze rybołówstwa w celu poprawy jakości ich produktów (Dz. Urz. WE L 230 z 12.09.2000, str. 5; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 326), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1924/2000".

3. W przypadku wystąpienia przez Komisję Europejską o dokonanie zmiany planu poprawy jakości, minister właściwy do spraw rybołówstwa wzywa organizację producentów, w formie pisemnej, do zmiany tego planu zgodnie z wystąpieniem Komisji Europejskiej, w terminie określonym w wezwaniu.

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji, zatwierdza plan poprawy jakości i udziela organizacji producentów szczególnego uznania, jeżeli plan poprawy jakości:

1) zawiera informacje określone w art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000 oraz w art. 2 rozporządzenia nr 1924/2000;

2) nie został odrzucony przez Komisję Europejską zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia nr 104/2000.

5. W przypadku odrzucenia planu poprawy jakości przez Komisję Europejską, minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia tego planu i udzielenia organizacji producentów szczególnego uznania.

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia planu poprawy jakości i udzielenia organizacji producentów szczególnego uznania w terminie ustalonym zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia nr 104/2000.
art. 34
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, uznanie organizacji producentów w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b oraz ust. 5 rozporządzenia nr 104/2000.

2. Organizację producentów wykreśla się z rejestru, o którym mowa w art. 24 ust. 4 pkt 1, z dniem, z którym decyzja o cofnięciu uznania stała się ostateczna.

3. Organizacja producentów może ponownie wystąpić z wnioskiem o uznanie po upływie roku od dnia, w którym decyzja o cofnięciu uznania stała się ostateczna.

następne przepisy