poprzednie przepisy

art. 28
Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, uznania organizacji producentów, w przypadkach gdy nie są spełnione warunki do uznania organizacji producentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 104/2000, oraz w przypadku gdy nie upłynął okres, o którym mowa w art. 34 ust. 3.
art. 29
Organizacja producentów jest obowiązana do przedkładania ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa:

1) informacji o zmianie danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w art. 24 ust. 4 pkt 1, oraz innych danych mających znaczenie dla jej uznania - w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian;

2) programu operacyjnego opracowanego zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 104/2000 - w terminie określonym w art. 9 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2508/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do programów operacyjnych w sektorze rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 289 z 16.11.2000, str. 8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 336), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2508/2000";

3) zmian programu operacyjnego - niezwłocznie od dokonania zmiany, w przypadkach określonych w art. 9 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 104/2000;

4) informacji o trudnościach rynkowych oraz działaniach podjętych w celu przeciwdziałania tym trudnościom - niezwłocznie od podjęcia tych działań, zgodnie z art. 6 rozporządzenia nr 2508/2000;

5) sprawozdania, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia nr 2508/2000 - w terminie określonym w tym przepisie.
art. 30
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy w sprawach zatwierdzania programu operacyjnego, o którym mowa w art. 29 pkt 2.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa zatwierdza program operacyjny, jeżeli program:

1) zawiera informacje, o których mowa w art. 5 i 7 rozporządzenia nr 2508/2000 oraz dodatkowo w:

a) art. 1 i 2 rozporządzenia nr 2508/2000 - w przypadku organizacji producentów zrzeszającej producentów będących armatorami statków rybackich,

b) art. 3 i 4 rozporządzenia nr 2508/2000 - w przypadku organizacji producentów zrzeszającej producentów prowadzących chów lub hodowlę organizmów wodnych lub połowy ryb w wodach śródlądowych;

2) jest zgodny ze Wspólną Polityką Rybacką.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia programu operacyjnego w terminie określonym w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2508/2000.
art. 31
1. W przypadku przekazania informacji, o których mowa w art. 29 pkt 4, minister właściwy do spraw rybołówstwa może wezwać, w formie pisemnej, organizację producentów do dokonania zmian programu operacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 2508/2000.

2. Do zatwierdzenia zmiany programu operacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy o zatwierdzaniu programu operacyjnego.
art. 32
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa dokonuje sprawdzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia nr 2508/2000, i w przypadku stwierdzenia braków lub uchybień w zakresie określonym w art. 12 lit. a-c tego rozporządzenia wzywa organizację producentów, w formie pisemnej, do ich usunięcia lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 14 dni od dnia jego doręczenia.

2. W przypadku nieprzedłożenia sprawozdania albo nieusunięcia braków lub uchybień, minister właściwy do spraw rybołówstwa może przeprowadzić kontrolę organizacji producentów. Przepis art. 43 stosuje się odpowiednio.

następne przepisy