poprzednie przepisy

art. 23
1.*) W przypadku gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru, pierwsza sprzedaż odbywa się wyłącznie w centrum pierwszej sprzedaży lub innym miejscu pierwszej sprzedaży określonym przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pierwszej sprzedaży ryb pochodzących z połowów prowadzonych statkami rybackimi bezpokładowymi, chyba że wielkość wyładunku wynosi powyżej:

1) 300 kg w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) – w przypadku gatunków ryb ewidencjonowanych przez podanie ich masy lub

2) 5 sztuk – w przypadku gatunków ewidencjonowanych przez podanie liczby sztuk.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) gatunki ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru, o których mowa w ust. 1,

2) **) miejsca pierwszej sprzedaży oraz czas wyładunku ryb, o których mowa w pkt 1

- mając na uwadze konieczność ochrony żywych zasobów wód i zapewnienia ich zrównoważonej eksploatacji oraz pewności obrotu.

----

Zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej podpisuję ustawę z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2010 r. (M. P. Nr 75, poz. 952) uznającego przepisy:

1) art. 23 ust. 1, w zakresie w jakim upoważnia ministra właściwego do spraw rybołówstwa, do określenia "innego miejsca pierwszej sprzedaży" gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru,

2) art. 23 ust. 3 pkt 2, w zakresie dotyczącym określenia przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w drodze rozporządzenia, innych, poza "centrami pierwszej sprzedaży", miejsc pierwszej sprzedaży

- za niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

art. 24
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy w sprawach uznawania organizacji producentów, związków organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych, o których mowa w przepisach rozporządzenia nr 104/2000.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa uznaje:

1) organizację producentów, jeżeli spełnia ona wymagania określone w art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 104/2000;

2) związek organizacji producentów, jeżeli spełnia on wymagania określone w art. 6 ust. 4 rozporządzenia nr 104/2000;

3) organizację międzybranżową, jeżeli spełnia ona wymagania określone w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 104/2000.

3. Uznanie organizacji producentów, związku organizacji producentów lub organizacji międzybranżowej, o którym mowa w ust. 2, następuje w drodze decyzji, na wniosek.

4. Uznane organizacje producentów, związki organizacji producentów lub organizacje międzybranżowe wpisuje się odpowiednio do rejestru:

1) organizacji producentów albo

2) związków organizacji producentów, albo

3) organizacji międzybranżowych.

5. Wpis do każdego z rejestrów, o których mowa w ust. 4, następuje na podstawie ostatecznej decyzji o uznaniu organizacji producentów, związku organizacji producentów lub organizacji międzybranżowej.
art. 25
1. Rejestry, o których mowa w art. 24 ust. 4, prowadzi w formie elektronicznej minister właściwy do spraw rybołówstwa.

2. Rejestry, o których mowa w art. 24 ust. 4, zawierają:

1) numer nadany w rejestrze;

2) nazwę, siedzibę i adres podmiotu, dla którego jest prowadzony rejestr;

3) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania;

4) określenie rodzaju wykonywanej działalności;

5) datę wpisu do rejestru;

6) datę i numer decyzji o uznaniu;

7) listę członków zawierającą imiona, nazwiska i adresy lub nazwy, siedziby i adresy;

8) datę i numer decyzji o cofnięciu uznania;

9) podstawę i datę wykreślenia z rejestru.

3. W przypadku organizacji producentów zrzeszającej producentów będących armatorami statków rybackich rejestr, o którym mowa w art. 24 ust. 4 pkt 1, zawiera również oznaki rybackie statków rybackich.

4. Rejestry, o których mowa w art. 24 ust. 4, są jawne i udostępniane na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa, z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 2 pkt 7.
art. 26
1. Wniosek o uznanie składany przez organizację producentów zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres;

1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i sposób reprezentacji, zgodnie z aktem założycielskim;

3) obszar działania;

4) określenie kryteriów aktywności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000, w oparciu o które organizacja producentów występuje o uznanie;

5) określenie rodzaju wykonywanej działalności;

6) wskazanie poławianych gatunków organizmów wodnych i stosowanych narzędzi połowowych - w przypadku organizacji producentów zrzeszającej producentów będących armatorami statków rybackich lub producentów prowadzących połowy w wodach śródlądowych;

7) określenie produkowanych gatunków organizmów wodnych i metod produkcji - w przypadku organizacji producentów zrzeszającej producentów prowadzących chów lub hodowlę.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) (uchylony)

2) kopię aktu założycielskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji producentów;

3) listę członków organizacji producentów zawierającą:

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres,

b) oznakę rybacką statku rybackiego - w przypadku organizacji producentów zrzeszającej producentów będących armatorami statków rybackich;

4) oświadczenia członków organizacji producentów o przystąpieniu do tej organizacji;

5) dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów aktywności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000, w oparciu o które organizacja producentów występuje o uznanie.

art. 27
1. Wystarczającą aktywność gospodarczą, o której mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000, określa się zgodnie z:

1) art. 1 ust. 1 lit. b (i) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2318/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie uznawania organizacji producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 313 z 30.11.2001, str. 9; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 5, str. 263), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2318/2001" - w przypadku organizacji producentów zrzeszającej armatorów statków rybackich;

2) art. 1 ust. 5 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 2318/2001 - w przypadku organizacji producentów zrzeszającej producentów prowadzących chów lub hodowlę organizmów wodnych lub połowy ryb w wodach śródlądowych.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) obszary o wystarczającej ważności, zgodnie z kryteriami określonymi w art. 1 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 2318/2001, mając na uwadze wielkość lub rodzaj wyładunków dokonywanych ze statków rybackich w określonych portach i przystaniach rybackich;

2) kryteria uznawania obszaru produkcyjnego za wystarczająco duży, o których mowa w art. 1 ust. 5 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 2318/2001, w odniesieniu do chowu lub hodowli organizmów wodnych lub połowów ryb w wodach śródlądowych, mając na względzie gatunki organizmów wodnych i rodzaje produktów rybnych oraz tradycyjne cechy rynku produktów rybnych pochodzących z chowu lub hodowli i możliwości rozwoju tego rynku.

następne przepisy