poprzednie przepisy


Rozdział 3

Kodeksy dobrej praktyki rybackiej

art. 10
1. Kodeks dobrej praktyki rybackiej, zwany dalej "kodeksem", może być dobrowolnie opracowany i przyjęty do stosowania w celu zapewnienia standaryzacji prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, zrównoważonego korzystania z żywych zasobów wód, ograniczenia negatywnego lub zwiększenia pozytywnego wpływu gospodarki rybackiej na środowisko oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych produktów rybnych, regulując sprawy nieuregulowane w przepisach powszechnie obowiązujących.

2. Kodeks zawiera w szczególności:

1) określenie podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie, upowszechnienie i wdrożenie kodeksu oraz nadzór nad jego stosowaniem przez podmioty, które zobowiązały się do jego stosowania;

2) wskazanie zasad lub standardów dotyczących ochrony żywych zasobów wód, zarządzania tymi zasobami oraz rozwoju sektora rybackiego, ustanowionych przez organizacje międzynarodowe lub Unię Europejską, stanowiących podstawę opracowania kodeksu;

3) warunki i sposoby prowadzenia chowu, hodowli lub połowu określonego gatunku lub rodzaju ryb, w tym przetrzymywania i transportu ryb żywych;

4) warunki i sposoby dokonywania przeglądów lub weryfikacji postanowień kodeksu;

5) warunki stosowania kodeksu przez zainteresowane podmioty, w tym w zakresie poddawania się przeglądom i weryfikacjom przestrzegania jego postanowień;

6) określenie certyfikatu, znaku graficznego lub innego oznaczenia świadczącego o uczestnictwie podmiotów w stosowaniu kodeksu - jeżeli zostały przewidziane.

3. Kodeks może opracować:

1) organizacja producentów, związek organizacji producentów lub organizacja międzybranżowa wpisane do odpowiedniego rejestru, o którym mowa w art. 24 ust. 4;

2) organizacja społeczno-zawodowa właścicieli lub armatorów statków rybackich albo uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.);

3) jednostka naukowa prowadząca działalność w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;

4) stowarzyszenie, fundacja lub inna organizacja społeczna, której statutowym celem jest działanie w sektorze rybackim na rzecz poprawy warunków higieny, zdrowia ludzi i zwierząt oraz jakości produktów, a także zmniejszenia negatywnego oraz wspierania pozytywnego wpływu gospodarki rybackiej na środowisko.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 3, przeprowadzają publiczne konsultacje opracowanych przez nie projektów kodeksów przez upublicznienie ich treści oraz zasięgnięcie opinii innych podmiotów działających w sektorze rybackim.
art. 4 URybactwoŚródląd

art. 11
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi wykaz kodeksów.

2. Umieszczenia kodeksu w wykazie kodeksów dokonuje się na pisemny wniosek podmiotu, który go opracował.

3. Do wniosku dołącza się kodeks wraz z informacją o konsultacjach, o których mowa w art. 10 ust. 4, i omówieniem ich wyników.

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje decyzję o umieszczeniu kodeksu w wykazie kodeksów, jeżeli:

1) kodeks zawiera co najmniej elementy określone w art. 10 ust. 2;

2) kodeks nie zawiera postanowień niezgodnych z przepisami prawa;

3) wnioskodawcą jest jeden z podmiotów wymienionych w art. 10 ust. 3.

5. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, umieszczenia kodeksu w wykazie kodeksów.

6. Decyzję, o której mowa w ust. 4 albo 5, wydaje się w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o umieszczenie kodeksu w wykazie kodeksów.

7. Wykaz kodeksów jest udostępniany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa wraz z treścią kodeksów ujętych w tym wykazie.

8. W przypadku dokonania zmian w kodeksie umieszczonym w wykazie kodeksów, przepisy ust. 2-7 stosuje się odpowiednio.

9. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje decyzję o wykreśleniu kodeksu z wykazu kodeksów:

1) na pisemny wniosek podmiotu, który go opracował;

2) w przypadku stwierdzenia, że kodeks zawiera postanowienia niezgodne z przepisami prawa.
art. 12
Podmiot, który opracował kodeks umieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 11 ust. 1, może uczestniczyć na prawach strony, w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych, we wszelkich postępowaniach, w których strona powołuje się na okoliczność stosowania danego kodeksu.

Rozdział 4

Rejestr przedsiębiorców skupujących produkty rybne


następne przepisy