poprzednie przepisy


Rozdział 2

Produkty rybne

art. 5
1. Kontrola produktów rybnych, o których mowa w art. 1 tiret drugie rozporządzenia nr 104/2000, zwanych dalej "produktami rybnymi", jest dokonywana przez:

1) okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego - w szczególności przy wyładunku i pierwszej sprzedaży produktów rybnych pochodzących z połowów morskich;

2) Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - w zakresie, trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.2)), w tym w odniesieniu do kategorii świeżości określonej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2406/96 z dnia 26 listopada 1996 r. ustanawiającym wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 334 z 23.12.1996, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 2, str. 331), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 2406/96", oraz do oznakowania określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 278 z 23.10.2001, str. 6, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 5, str. 247), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 2065/2001".

2. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego informuje niezwłocznie Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o uchybieniach dotyczących produktów rybnych, w tym w zakresie kategorii wielkości i kategorii świeżości, o których mowa w rozporządzeniu nr 2406/96, oraz oznakowania, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 104/2000 i w rozporządzeniu nr 2065/2001.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, wskaźniki przeliczeniowe:

1) długości tuszek na długość całkowitą ryb - dla gatunków ryb, dla których ustanowiono wymiary ochronne, lub

2) masy tuszek i filetów na masę ryb w relacji pełnej (żywą wagę) - dla gatunków ryb objętych kwotami połowowymi, w tym dla dorsza, storni, gładzicy i łososia

- uwzględniając wyniki badań naukowych oraz mając na uwadze zapewnienie kontroli przestrzegania minimalnych wymiarów handlowych na każdym etapie obrotu.
art. 6
1. Organy i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 5 ust. 1, współdziałają w dokonywaniu kontroli produktów rybnych.

2. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego przekazują ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, za każde półrocze kalendarzowe, sprawozdania o liczbie i zakresie przeprowadzonych w tym półroczu wspólnych kontroli, w terminie 30 dni po upływie danego półrocza.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa i minister właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze rozporządzenia, sposób i formy współdziałania organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych, w tym przekazywania informacji, o których mowa w art. 5 ust. 2, oraz organizowania wspólnych kontroli, mając na uwadze skoordynowanie dokonywanych kontroli, zwiększenie efektywności oraz obniżenie ich kosztów.
art. 7
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa:

1) prowadzi wykaz oznaczeń handlowych przyjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000, zwany dalej "wykazem oznaczeń";

2) ustala tymczasowe oznaczenia handlowe produktów rybnych, na zasadach i w terminach określonych w art. 2 rozporządzenia nr 2065/2001;

3) powiadamia Komisję Europejską o zmianach w wykazie oznaczeń oraz o ustalonych tymczasowych oznaczeniach handlowych produktów rybnych.

2. Wykaz oznaczeń zawiera, w odniesieniu do każdego produktu rybnego, następujące informacje:

1) nazwę handlową w języku polskim;

2) nazwę naukową w języku łacińskim;

3) kod 3-alfa ustalony przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa;

4) nazwę lokalną lub regionalną, jeżeli występują.

3. Wykaz oznaczeń jest jawny i udostępniany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
art. 8
1. Umieszczenia oznaczenia handlowego produktu rybnego w wykazie oznaczeń dokonuje się na pisemny wniosek składany do ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

2. Wniosek o umieszczenie w wykazie oznaczeń zawiera:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) nazwę naukową produktu rybnego w języku łacińskim, proponowaną nazwę handlową w języku polskim oraz nazwę lokalną lub regionalną, jeżeli nazwy takie występują;

3) uzasadnienie wniosku.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa zasięga w sprawie złożonego wniosku o umieszczenie w wykazie oznaczeń opinii jednostek naukowych działających w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Szefa Służby Celnej i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Opinie, o których mowa w ust. 3, są wydawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia ministra właściwego do spraw rybołówstwa o ich wydanie.

5. Opinie, o których mowa w ust. 3, zawierają:

1) stanowisko w sprawie akceptacji lub braku akceptacji zaproponowanej we wniosku o umieszczenie w wykazie oznaczeń nazwy handlowej produktu rybnego w języku polskim oraz nazwy lokalnej lub regionalnej, jeżeli została zaproponowana;

2) w przypadku braku akceptacji zaproponowanych nazw we wniosku o umieszczenie w wykazie oznaczeń - propozycje ich zmiany;

3) uzasadnienie wyrażonego stanowiska.

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa umieszcza oznaczenie handlowe w wykazie oznaczeń, biorąc pod uwagę opinie, o których mowa w ust. 3, wiedzę i terminologię naukową oraz stosowane tradycyjnie nazewnictwo produktów rybnych oraz mając na celu ochronę pewności obrotu handlowego, zapewnienie właściwej informacji dla konsumenta i zapobieżenie nieuczciwej konkurencji.

7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, o umieszczeniu oznaczenia handlowego w wykazie oznaczeń.

8. Odmowa umieszczenia oznaczenia handlowego w wykazie oznaczeń następuje w drodze decyzji.

następne przepisy