poprzednie przepisy

art. 38
Do cofania uznania związku organizacji producentów stosuje się odpowiednio przepis art. 34.
art. 39
1. Wniosek o uznanie składany przez organizację międzybranżową zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres;

1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i sposób reprezentacji, zgodnie z aktem założycielskim;

3) informacje, o których mowa w art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1813/2001 z dnia 14 września 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie warunków udzielania i cofania uznania organizacjom międzybranżowym (Dz. Urz. WE L 246 z 15.09.2001, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 5, str. 228), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1813/2001".

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) (uchylony)

2) kopię aktu założycielskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem czytelnymi podpisami przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji międzybranżowej;

3) listę członków organizacji międzybranżowej zawierającą ich nazwy, siedziby i adresy;

4) dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w art. 2 rozporządzenia nr 1813/2001.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje powiadomienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 104/2000.

art. 40
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje decyzję w sprawie uznania organizacji międzybranżowej w terminie określonym w art. 13 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 104/2000.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, uznania organizacji międzybranżowej, w przypadkach gdy:

1) nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 104/2000 lub w art. 1 rozporządzenia nr 1813/2001;

2) uznaniu tej organizacji sprzeciwiła się Komisja Europejska.
art. 41
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, uznanie organizacji międzybranżowej w przypadkach określonych w art. 13 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 104/2000.

2. Cofnięcie uznania następuje po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, obejmującego:

1) poinformowanie organizacji międzybranżowej o możliwości cofnięcia jej uznania z podaniem przyczyn tego cofnięcia oraz

2) wyznaczenie terminu do złożenia wyjaśnień, nie krótszego niż 30 dni.

3. Organizację międzybranżową wykreśla się z rejestru, o którym mowa w art. 24 ust. 4 pkt 3, z dniem, w którym decyzja o cofnięciu uznania stała się ostateczna.
art. 42
Minister właściwy do spraw rybołówstwa przesyła Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 13 ust. 3 lit. d rozporządzenia nr 104/2000, i sprawozdanie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 1813/2001.

następne przepisy